Hoppa till innehåll

Utvärderingsrapport: Utvecklings- och förvaltningscentret har infriat målen för verksamheten – helheten kräver ytterligare förtydligande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 11.09 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 17.48
Pressmeddelande
KEHA-keskuksen logo

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dvs. utvecklings- och förvaltningscentret har under sina fem verksamhetsår etablerat sin verksamhet. Centraliseringen av tjänsterna har förbättrat både effektiviteten och tjänsternas kvalitet. Styrningen, rollen och servicehelheten i fråga om utvecklings- och förvaltningscentret bör dock förtydligas ytterligare, konstateras i en utvärderingsrapport som arbets- och näringsministeriet beställt.

Regelbundna utvärderingar görs av statens ämbetsverk och inrättningar. Utvecklings- och förvaltningscentret, som är verksamt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, inrättades 2015. Utvecklings- och förvaltningscentret producerar utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna. Centret är ett riksomfattande nätverksbaserat ämbetsverk som bedriver verksamhet med stöd av en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell.

– Utgående från rapporten kan det sägas att utvecklings- och förvaltningscentret fungerar rätt bra. Utredningen ger en god vägledning och riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet för att svara på framtida behov, konstaterar avdelningschef Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet.

Centraliseringen av stödtjänsterna har förbättrat tjänsternas kvalitet och effektivitet

Ämbetsverket har i sin helhet på ett bra sätt uppfyllt de mål som uppställdes för det i samband med inrättandet. I utredningen konstateras att utvecklings- och förvaltningscentret fortfarande är ett ungt ämbetsverk vars verksamhet och tjänster hela tiden har utvecklats. Det finns dock redan belägg för fördelarna med att koncentrera NTM-centralernas och arbets- och näringstjänsternas administrativa stödtjänster. Mätt med flera mätare har centraliseringen förbättrat effektiviteten och tjänsternas kvalitet, såsom svarstider och handläggningstider och kundtillfredsställelse. Centraliseringen har också ökat enhetligheten i tjänsterna.

Utvecklings- och förvaltningscentret är en föregångare i multilokalt arbete

Utvecklings- och förvaltningscentret har ända från början fungerat genuint multilokalt och via flera kanaler och klarat av många av de utmaningar som är förknippade med det. Vid sidan av fungerande interaktionsverktyg och rutiner har verksamheten målmedvetet utvecklats mot platsneutralitet.  De rutiner som skapats vid utvecklings- och förvaltningscentret är ett gott exempel för många organisationer som är verksamma på nationell nivå.

Utvecklings- och förvaltningscentret har också tagit målmedvetna steg i byggandet av verktyg för informationshanteringen och infrastrukturen, och enligt rapporten bör denna utveckling stärkas.

Styrningen, rollen och servicehelheten i fråga om utvecklings- och förvaltningscentret bör förtydligas

I ämbetsverkets verksamhetsmodeller identifierades också sådant som bör utvecklas, såsom behovet av att intensifiera dialogen och samarbetet mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, utvecklings- och förvaltningscentret, andra intressentgrupper och ministerierna. Som det största utvecklingsområdet lyfter rapporten fram förtydligandet av utvecklings- och förvaltningscentrets roll och servicehelhet. Omvärlden har förändrats under årens lopp och vid sidan av rent administrativa uppgifter har det uppstått ett behov av att utföra mer substansbundna uppgifter. Utöver servicehelheten föreslås det i utredningen att den administrativa styrningen av ämbetsverket ska förtydligas.

Utvärderingen genomfördes av Sofigate Oy/BroadScope Management Consulting Oy.

Ytterligare information:

Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150   marjukka.aarnio(at)tem.fi

Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4942   tarja.reivonen-kavonius(at) tem.fi

****

Utvecklings- och förvaltningscentret är ett riksomfattande ämbetsverk som fungerar med ett ledningssystem och koncept som genuint baserar sig på multilokalitet och virtuell karaktär. Centret inledde sin verksamhet 1.1.2015.  Cirka 500 sakkunniga arbetar vid utvecklings- och förvaltningscentret.

Utvecklings- och förvaltningscentret styr, utvecklar och betjänar organisationer som omfattas av centrets tjänster när det rör sig om att förenhetliga uppgifter, utveckla sätten att styra och leda administrativa uppgifter och verksamhetsprocesser och ta i bruk nya elektroniska verktyg. Centret sköter också största delen av utbetalningarna av understöd och ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har beviljat.

Tillbaka till toppen