Finlands Industriinvesterings aktiekapital höjs med 105 miljoner euro

Arbets- och näringsministeriet 2.4.2015 13.15
Pressmeddelande

Regeringen befullmäktigade den 2 april 2015 arbets- och näringsministeriet att teckna nya aktier i Finlands Industriinvestering Ab och att höja bolagets aktiekapital med 105 miljoner euro.  Aktieemissionen har samband med Industriinvesteringens tre olika investeringsprogram: Rekapitalisering av Tillväxtfondernas fond II, investeringsprogrammet Förnybar industri samt ett nytt investeringsprogram för mobilisering av internationella kapitalinvesteringar.

 ? Förnyelsen och internationaliseringen av våra företag är en viktig delfaktor i den framtida tillväxten. Det uttryckliga syftet med sådan företagsfinansiering som stöder förnyelsen och internationaliseringen är att ge vår företagsstock möjlighet till förnyelse. Utöver det att kapitalmarknaden fungerar bör man se till att satsningarna på forskning och utveckling är tillräckliga, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Rekapitaliseringen av Tillväxtfondernas fond II med 30 miljoner euro ingår i regeringens tillväxtfinansieringsprogram för våren 2013 och stöder för sin del snabbt växande små och medelstora företag vars tillväxt är beroende av att de får tillräckligt med extern riskfinansiering.  Fram till utgången av 2014 hade fonden, som omfattar 130 miljoner euro, gjort två investeringar i fonder.

Till investeringsprogrammet Förnybar industri allokeras 50 miljoner euro. Detta investeringsprogram, som inleddes förra året, är avsett för tillväxtorienterade små och medelstora företag som verkar inom industrin eller som betjänar industrin. Programmets insatsområden är cleantech, bioekonomi, industri, digitalisering och hälsovårdsteknik.  Hittills har investeringar gjorts redan i fler än 10 målföretag.

Tjugofem miljoner euro reserveras för inledning och genomförande av Industriinvestering Ab:s nya investeringsprogram vars syfte är att mobilisera internationella kapitalinvesteringar. Genomförandet har redan inletts.

Finlands Industriinvestering Ab är statens kapitalinvesteringsbolag som främjar företagsverksamheten, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Finland genom kapitalinplaceringsverksamhet. Industriinvestering investerar i den finländska företagsverksamheten både direkt och genom kapitalplaceringsfonder.

www.teollisuussijoitus.fi

Ytterligare upplysningar:

specialmedarbetare Laura Manninen, ANM, tfn 050 361 7511

regeringsrådet Matti Hietanen, ANM, p 029 506 0100