Europeiska unionens regler om revision

Europaparlamentet och rådet reformerade Europeiska unionens regler om revision genom att anta ett direktiv och en förordning i april 2014.

EU:s förordning gällande revision trädde automatiskt i kraft 17.6.2016. De förändringar av den nationella lagstiftningen som baserar sig på EU-lagstiftning trädde ikraft i augusti 2016 genom förändringar i revisionslagen (1141/2015). Revisionslagen (1141/2015)  och revisionsförordningen bildar tillsammans en helhet av regler för revisionsbranschen.

Ytterligare upplysningar: nadine.hellberg-lindqvist(at)gov.fi