Innehåll med tagg mineraalit .

Utredning: behovet av kompetent arbetskraft inom batteriklustret gäller produktions- och processarbetare

5.4.2022 11.17
ANM
Kännedomen om batteri- och elektrifieringssektorn måste höjas bland unga och studerande för att man ska få tillräckligt med arbetskraft för den bransch som är viktig med tanke på uppnåendet av klimatmålen. Behovet gäller i synnerhet produktions- och processarbetare, konstateras det i arbets- och näringsministeriets rapport ”En studie av efterfrågan på kompetens inom batteriklustret och attraktionskraften för utbildning inom området”, som publicerades den 5 april 2022.

Öppet samråd om reformen av gruvlagen den 29 september 2021

22.9.2021 9.02
ANM
Gruvlagen reformeras. En arbetsgrupp som stöder reformen av lagen har sammanträtt 13 gånger. Efter det öppna samråd på webben som nu ordnas för tredje gången sänds lagutkastet för politisk styrning och på remiss. Arbetsgruppen sammanträder åtminstone i november och december.

Utredning: Det finns både en vilja och en social beställning för återvinning av utvinningsavfall

1.7.2021 11.52
ANM
Aktörerna inom gruvbranschen vill återvinna utvinningsavfallet mer effektivt än för närvarande. Det finns en stark social beställning för detta, eftersom branschen har ett hårt tryck på att driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets förstudie som publicerades den 1 juli 2021. Förstudien syftade till att kartlägga nuläget i fråga om återvinning av utvinningsavfall.

Regeringens proposition om konfliktmineraler förbättrar anskaffningskedjornas transparens och främjar ansvarsfull anskaffning

29.10.2020 14.10
ANM
Den 29 oktober 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa. Ett syfte med regeringspropositionen är att förbättra anskaffningskedjornas transparens.

Verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi bearbetas för gruvindustrins behov

22.3.2022 10.06
ANM
Arbets- och näringsministeriet har inlett ett projekt för att utnyttja verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi vid omställningen inom gruvindustrin. Till nationell samordnare som ska stödja arbetet har utnämnts Jutta Kaisanlahti vid NTM-centralen i Lappland.

Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 - 17 september 

31.8.2021 12.52
ANM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena. Näringsminister Mika Lintilä leder ordet på  de tre hybridmöten i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-TILLVÄXT) som ordnas med närings- och regionministrarna den 16 september och med energiministrarna den 17 september. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna