Revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare

TEM008:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms behövliga lagändringar som gäller beviljande av uppehållstillstånd för studietiden, underlättande av möjligheterna att stanna kvar i Finland efter att studierna avslutats, stärkande av högskolornas roll i tillståndsprocessen samt processuella hinder i lagstiftningen som fördröjer försnabbandet av tillståndsförfarandena.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM008:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 20.2.2020 – 31.3.2022

Datum för tillsättande 17.4.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar

Lagberedning

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  40/2021
  45/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että opiskelijalle voidaan myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koskien myös tutkimustoiminnan päättäneitä tutkijoita, voidaan myöntää oleskelulupa työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten kahdeksi vuodeksi. Myös muita säännösmuutoksia, joilla sujuvoitetaan lupamenettelyjä opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden osalta.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 355
[email protected]

Sammandrag

I projektet bedöms behövliga lagändringar som gäller beviljande av uppehållstillstånd för studietiden, underlättande av möjligheterna att stanna kvar i Finland efter att studierna avslutats, stärkande av högskolornas roll i tillståndsprocessen samt processuella hinder i lagstiftningen som fördröjer försnabbandet av tillståndsförfarandena.

Utgångspunkter

Syftet enligt regeringsprogrammet är att göra det lättare för utländska forskare samt studerande och personer som avlagt högskoleexamen i Finland samt deras familjer att stanna i landet genom att tillståndspraxis förnyas, uppehållstillståndsprocesserna görs smidigare och växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet stärks. De studerande ska beviljas uppehållstillstånd för hela den tid de avlägger examen och efter det att de har utexaminerats ska det förlängas till två år.