Revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare

TEM008:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms behövliga lagändringar som gäller beviljande av uppehållstillstånd för studietiden, underlättande av möjligheterna att stanna kvar i Finland efter att studierna avslutats, stärkande av högskolornas roll i tillståndsprocessen samt processuella hinder i lagstiftningen som fördröjer försnabbandet av tillståndsförfarandena.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM008:00/2020

Ärendenummer VN/12646/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 20.2.2020 – 30.4.2022

Datum för tillsättande 17.4.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  40/2021
  50/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  16.12.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 35/2022

Lagen föreslås ändras så att den studerande kan beviljas uppehållstillstånd under hela den tid som examensarbetet tar. Dessutom föreslås att efter avslutad examen och även för forskare som har avslutat sin forskningsverksamhet, kan uppehållstillstånd beviljas för två år för att ansöka om arbete och starta företagsverksamhet. Även andra stadgeändringar tillkommer för att göra tillståndsförfarandena för studerande, forskare och praktikanter smidigare.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Sammandrag

I projektet bedöms behövliga lagändringar som gäller beviljande av uppehållstillstånd för studietiden, underlättande av möjligheterna att stanna kvar i Finland efter att studierna avslutats, stärkande av högskolornas roll i tillståndsprocessen samt processuella hinder i lagstiftningen som fördröjer försnabbandet av tillståndsförfarandena.

Utgångspunkter

Syftet enligt regeringsprogrammet är att göra det lättare för utländska forskare samt studerande och personer som avlagt högskoleexamen i Finland samt deras familjer att stanna i landet genom att tillståndspraxis förnyas, uppehållstillståndsprocesserna görs smidigare och växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet stärks. De studerande ska beviljas uppehållstillstånd för hela den tid de avlägger examen och efter det att de har utexaminerats ska det förlängas till två år.

Mer om ämnet

ANM Beslut 13.4.2022 13.57

ANM Beslut 13.4.2022 13.51