Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

TEM008:00/2022 Lagstiftningsprojekt

De kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen föreslås få ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM008:00/2022

Ärendenummer VN/143/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.1.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Lagberedning

RP med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  16/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 72/2022

De kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen ska ges ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom ska kommunerna underrätta arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten om att en arbetssökande, enligt EU:s förordning om social trygghet, har åkt till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz för att söka arbete där. Nylands arbets- och näringsbyrå ska kunna ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om kunderna hos de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen när byrån sköter sådana nationellt centraliserade uppgifter inom utkomstskyddet för

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Noora Santala, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 304
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att främja att behandlingen av utkomstskyddsärenden som gäller arbetssökande som är kunder hos kommunerna inom försöksområdena sker utan dröjsmål och smidigt. Ett annat mål är att förenkla processen för utkomstskyddsärenden. Målet är att ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa för kunder hos en kommun inom ett försöksområde i huvudsak ska behandlas antingen i kommunen inom försöksområdet eller nationellt centraliserat vid Nylands arbets- och näringsbyrå. Ett mål är också att stärka kommunernas roll i ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

Sammandrag

De kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen föreslås få ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Utgångspunkter

I nuläget ges arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökande som är kunder hos en kommun inom försöksområdet centraliserat vid Nylands arbets- och näringsbyrå, vid varje arbets- och näringsbyrå inom sitt verksamhetsområde samt vid kommunen i försöksområdet. Det är ändamålsenligt att lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden om kunder hos en kommun inom ett försöksområde inom respektive arbets- och näringsbyrås verksamhetsområde i huvudsak överförs till kommunen inom försöksområdet.

I samband med genomförandet av systemet med utkomstskydd för arbetslösa har det kommit fram att det inte är ändamålsenligt att bedömningarna av hur arbetssökandes studier inverkar på rätten till utkomstskydd för arbetslösa görs centraliserat av Nylands arbets- och näringsbyrå. Med tanke på att ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa ska behandlas smidigt är det motiverat att också försöksområdenas kommuner i situationer där det inte krävs någon prövning kan bedöma hur studierna påverkar rätten till arbetslöshetsförmån när det gäller de arbetssökande som är kunder hos dem.

De ändringar som föreslås innebär att de utkomstskyddsärenden som gäller arbetssökande som är kunder hos en kommun inom ett försöksområde kan behandlas smidigare och enklare och att behandlingen kan ske utan dröjsmål. De föreslagna ändringarna stärker dessutom kommunernas roll i ärenden som gäller utkomstskyddet för arbetslösa.

Mer om ämnet

ANM Beslut 8.7.2022 12.13

ANM Beslut 8.7.2022 11.44