Hallituksen esitys työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

TEM008:00/2022 Säädösvalmistelu

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM008:00/2022

Asianumerot VN/143/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.1.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Lainvalmistelu

HE työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  16/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.4.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 72/2022

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kunnat antaisivat työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä EU:n sosiaaliturva-asetuksessa tarkoitettuun työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Noora Santala, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 304
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on edistää kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan työttömyysturva-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja sujuvuutta. Lisäksi tavoitteena on työttömyysturva-asioiden prosessin yksinkertaistaminen. Tavoitteena on, että kokeilualueen kunnan asiakkaan työttömyysturva-asiat käsiteltäisiin pääasiassa joko kokeilualueen kunnassa tai valtakunnallisesti keskitettynä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Tavoitteena on myös vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa.

Tiivistelmä

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja.

Lähtökohdat

Nykytilanteessa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevaa työnhakijaa koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja tulee annettavaksi keskitetysti Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, kussakin työ- ja elinkeinotoimistossa toimialueellaan sekä kokeilualueen kunnassa. Olisi tarkoituksenmukaista, että kunkin työ- ja elinkeinotoimiston toimialueella annettavien kokeilualueen kunnan asiakasta koskevien työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen siirrettäisiin pääasiassa kokeilualueen kunnassa annettavaksi.

Työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa on ilmennyt, ettei ole tarkoituksenmukaista, että työnhakijan opintojen vaikutus työttömyysturvaoikeuteen käsitellään kaikissa tilanteissa keskitetysti Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Työnhakijan työttömyysturva-asioiden sujuvan käsittelemisen näkökulmasta olisi perusteltua, että kokeilualueiden kunnat voisivat myös käsitellä asiakkaanaan olevan työnhakijan opintojen vaikutuksen oikeuteen saada työttömyysetuutta tilanteissa, joihin ei liity harkintaa.

Esityksessä ehdotetut muutokset sujuvoittaisivat ja selkeyttäisivät kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyä ja turvaisivat käsittelyn viivytyksettömyyttä. Lisäksi ehdotetut muutokset vahvistaisivat kuntien roolia työttömyysturva-asioissa.