Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

TEM027:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Till 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) har fogats ett nytt 4 mom. Utöver Nylands arbets- och näringsbyrå som centraliserat sköter utkomst-skyddsuppgifter ska varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde kunna ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om studiernas inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmån i situationer som inte är förenade med prövning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM027:00/2022

Ärendenummer VN/5969/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 24.2.2022 – 8.7.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 686/2022

Kontaktperson
Noora Santala, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 304
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att göra behandlingen av utkomstskyddsärenden smidigare och se till att behandling-en sker utan dröjsmål.

Sammandrag

Till 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) har fogats ett nytt 4 mom. Utöver Nylands arbets- och näringsbyrå som centraliserat sköter utkomst-skyddsuppgifter ska varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde kunna ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om studiernas inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmån i situationer som inte är förenade med prövning.

Utgångspunkter

I samband med att införa systemet med utkomstskydd för arbetslösa har det kommit fram att det inte alltid är ändamålsenligt att ärenden som gäller arbetssökandes studier behandlas centraliserat av Nylands arbets- och näringsbyrå. För att ärenden som gäller arbetssökandens utkomstskydd ska kunna behandlas smidigt är det motiverat att varje arbets- och näringsbyrå får behandla arbetssökandens studieärenden inom sitt verksamhetsområde i situationer som inte är förenade med arbetskraftspolitisk prövning.