Kompetenscentrumet KEINO

Kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO)

TEM069:00/2018 Projekt

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande:

•Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
•Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
•Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM069:00/2018

Ärendenummer VN/7599/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.3.2018 – 29.2.2024

Datum för tillsättande 14.2.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland är klimatneutralt 2035

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur

Mål och resultat

Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande:

•Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
•Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
•Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

Sammandrag

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Huvudmålen för kompetenscentrumet 2018–2021 är följande:

•Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
•Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
•Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

Utgångspunkter

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 15 procent av BNP. Med hjälp av ansvarsfull och innovativ offentlig upphandling kan man producera högklassiga tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt fungerar de som ett sätt att möta den offentliga sektorns samhälleliga mål. Sådana är bland annat klimat- och resurseffektivitetsmålen, social jämställdhet och balans i den offentliga sektorns ekonomi.

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE och Hansel Oy.

Ytterligare uppgifter