KEINO-osaamiskeskus

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO)

TEM069:00/2018 Kehittäminen

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta ja jonka toimintaa rahoittaa ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä ja käytön lisäämisessä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM069:00/2018

Asianumerot VN/7599/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2018 – 29.2.2024

Asettamispäivä 14.2.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Tavoitteet ja tuotokset

Osaamiskeskuksen päätavoitteet ovat:

• julkisen sektorin kyvykkyys kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen on parantunut ja hankintoja johdetaan strategisesti
• julkisen sektorin ja yritysten välinen yhteistyö hankinnoissa on lisääntynyt ja ratkaisut skaalautuvat
• kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrä on lisääntynyt (ml. 10 % tavoite)

Toiminnan läpileikkaavina painopisteinä ovat kiertotalouden, vähähiilisyyden, digitalisaation ja ekosysteemien edistäminen sekä datan hyödyntäminen.

KEINO kehittää hankintojen strategista johtamista, parantaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamista sekä rakentaa uudenlaisia toimintamalleja julkisen sektorin ja yritysten väliseen yhteistyöhön. KEINO kehittää myös kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrän ja vaikuttavuuden mittaamista sekä riskienhallintaa. KEINOn toimintamallit, työkalut ja palvelut ovat hankintayksiköiden hyödynnettävissä.

Tiivistelmä

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta ja jonka toimintaa rahoittaa ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä ja käytön lisäämisessä.

Lähtökohdat

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 35 mrd.euroa (15% BKT:stä).

Sipilän hallitus päätti hallitusohjelman puolivälin tarkistuksessa 2017 verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisesta ja Green Deal -mallin pilotoimisesta kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi. Osaamiskeskuksen toiminnan tavoitteena oli edistää hallitusohjelmassa linjatun viiden prosentin innovatiivisten hankintojen tavoitteen saavuttamista.

Marinin hallitusohjelmassa strategisena tavoitteena on, että Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä.

Hallitusohjelmassa on monia tavoitteita ja toimenpiteitä julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Ne liittyvät hankintojen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen, osaamisen kehittämiseen, parhaiden käytäntöjen levittämiseen, riskien jakamiseen, ilmastotavoitteisiin sekä innovaatioiden edistämiseen. Innovatiivisten hankintojen määrää halutaan kasvattaa 10 prosenttiin julkisista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä ja kehittää sitä kautta palveluja, luoda kasvua ja mahdollistaa referenssimarkkinoiden kehittymistä. Innovatiivisten julkisten hankintojen määrän kasvattaminen kymmeneen prosenttiin kaikista hankinnoista edellyttää valtio- ja kuntasektorin laajaa sitoutumista hankintojen hyödyntämiseen uusien ratkaisujen kehittämisessä, muutoksia hankintojen johtamisessa ja resursoinnissa sekä osaamisen parantamista.

Työ-ja elinkeinoministeriön johdolla on laadittu suunnitelma hallitusohjelman ja kansallisen hankintastrategian innovatiivisten julkisten hankintojen tavoitteiden toteuttamiseksi. KEINOlla on tärkeä tehtävä kestävien ja innovatiivisten hankintojen johtamisen ja osaamisen parantamisessa sekä yri-tysyhteistyön ja hankintojen vaikuttavuuden mittaamisen kehittämisessä. KEINO on kehittänyt erilaisia kehitysohjelmia ja käytännön työvälineitä hankintayksiköille sekä uusia toimintamalleja yritysyhteistyöhön.

Lisätietoja