Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

TEM102:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM102:00/2019

Ärendenummer VN/698/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid – 3.1.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Metod En modell för stödjande av individuell jobbsökning och hänvisning till service tas i bruk (nordisk arbetskraftsservice)

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagens svar EV 212/2021

Arbetssökningsprocessen för arbetslösa och anvisandet av tjänster som motsvarar deras servicebehov ska stödjas genom att arbets- och näringsbyrån eller den kommun som deltar i ett kommunförsök ska träffa den arbetssökande särskilt i början av arbetslöshetsperioden oftare än vad som sker nu. Påföljderna inom utkomstskyddet ska jämkas och graderas.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Timo Meling, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 084
[email protected]

Mål och resultat

Hallituksen linjaus pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallin valmistelemisesta oli osa hallituksen syksyllä 2020 käymän talousarvioneuvottelun työllisyystoimia.

Hallituksen linjauksen mukaan pohjoismaiseen työvoimapalveluiden malliin liittyvät muutokset valmistellaan siten, että niiden työllisyysvaikutus on vähintään 9 500 työllistä.

Sammandrag

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut