Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

TEM106:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä eräitä siihen liittyviä lakeja markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen tueksi sekä kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM106:00/2020

Ärendenummer VN/18419/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 14.8.2020 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och vissa andra lagar

Riksdagens svar EV 7/2022

Genom denna proposition införs nationell, kompletterande reglering för att genomföra EU:s marknadskontrolldirektiv. Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och sektorlagar som har samband med den ändras. Projektet är tväradministrativt.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonEmilia Tiuttu, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Emilia Tiuttu, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 127
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset markkinavalvontalakiin (1137/2016) sekä sen soveltamisalassa oleviin ja soveltamisalaan lisättäväksi ehdotettaviin sektorilakeihin markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 täytäntöönpanemiseksi ja soveltamisen tueksi. Tavoitteena on myös kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistaminen.

Esityksessä ehdotetaan laajennettavan markkinavalvontalain soveltamisalaa ja säädettävän kahdesta uudesta markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuudesta markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi, eli oikeudesta hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyttä käyttäen sekä oikeudesta rajoittaa verkkorajapintaan pääsyä.

Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia, joilla tehdään tarpeelliset viittaukset markkinavalvonta-asetukseen ja kumotaan päällekkäinen markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista tai säädetään sektorikohtaisista erityistarpeista markkinavalvonnassa. Esityksessä ehdotetaan lisäksi uutta seuraamussääntelyä tietyillä sektoreilla.

Tässä esityksessä ehdotettujen muutosten tultua voimaan markkinavalvontalaki kattaisi 45 markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EU-tuotesäädöksistä.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian, kun asetuksen soveltaminen alkaa 16.7.2021.

Sammandrag

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä eräitä siihen liittyviä lakeja markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen tueksi sekä kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi.

Mer om ämnet

ANM Beslut 1.4.2022 10.47

ANM Beslut 31.3.2022 14.10