Delegationen för samhälls- och företagsansvar

Delegationen är ett rådgivande organ som stöder beslutsfattandet inom förvaltningen. Medlemmarna av delegationen för samhälls- och företagsansvar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har utsetts för mandattiden 30.12.2014–30.12.2017.

Delegationen stärker den nationella och internationella samhällsansvarspolitiken samt företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen stöder organisationernas samhälls- och företagsansvar, som baserar sig på i Finland gällande lagar, internationella avtal som är bindande för Finland och på internationella organisationers riktlinjer.

Delegationen har till uppgift att främja en effektiv tillämpning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att vara nationellt förbindelseorgan tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

Sammansättningen av delegationen för samhälls- och företagsansvar

Ordförande:

överdirektör, avdelningschef Pekka Timonen, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:

regeringsråd Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter i parentes):

biträdande avdelningschef Ilkka Saarinen, utrikesministeriet (suppleant handelsråd Kent Wilska, utrikesministeriet) konsultativ tjänsteman Ismo Suksi, social- och hälsovårdsministeriet (konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, social- och hälsovårdsministeriet)

konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, miljöministeriet (konsultativ tjänsteman Pekka Harju-Autti, miljöministeriet)

finansråd Petri Vihervuori, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning (ledande sakkunnig Marja Pokela, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning)

chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf (juridisk ombudsman Ville Kukkonen, Företagarna i Finland rf)

sakkunnig Tuuli Mäkelä, Finlands Näringsliv EK (sakkunnig Mika Kärkkäinen, Finlands Näringsliv EK)

landschef Timo Vuori, Finlandsavdelningen vid Internationella handelskammaren ICC (direktör Anne Horttanainen, Centralhandelskammaren)

näringspolitisk sakkunnig Pia Björkbacka, FFC rf (Pekka Ristelä, chef för näringspolitisk sakkunnig, FFC rf)

sysselsättningspolitiskt sakkunnig Leila Kurki, STTK rf (chef för näringsärenden Antti Aarnio, STTK rf)

jurist Anu Tuovinen, Akava rf (sakkunnig Elina Moisio, Akava rf)

biträdande chef Marja Kantanen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (sakkunnig Ilkkka Sipiläinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)

verksamhetsledare Sonja Vartiala, Finnwatch rf (sakkunnig Lyydia Kilpi, Kepa rf)

Jouni Nissinen, Finlands naturskyddsförbund rf (sakkunnig på miljöskydd Otto Bruun, Finlands naturskyddsförbund rf)

ledande jurist Juha Beurling, Kuluttajaliitto – Konsumenförbundet ry (sakkunnig Jenni Vainioranta, Kuluttajaliitto – Konsumenförbundet ry)

 

Ytterligare upplysningar: linda.piirto(at)tem.fi