Tillväxt genom innovation och forskning inom hälsobranschen

Hälsobranschen är en av världens snabbast växande branscher. Finland har utmärkta möjligheter att bli ett ledande land för affärsverksamheten inom branschen samt för välfärd, hälsa och förnybara tjänster.

Tillväxten inom och förnyelsen av hälsobranschen får ny fart av en nationell tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades våren 2014. Genomförandet av strategin styrs i samarbete mellan tre ministerier (ANM, UKM, SHM) och finansiärerna (Finlands Akademi, Tekes).

Strategin syftar till ett systematiskt utvecklande av en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, ökning av investeringarna inom hälsobranschen och åstadkommande av ekonomisk tillväxt inom branschen. Genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen skapar också möjligheter till bättre hälsovård för individen och till effektivisering av social- och hälsosektorns verksamhet.

Som ett led i den nationella tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, som offentliggjordes 2014, har det redan genomförts ett förslag till nationell genomstrategi och dessutom genomförs en strategi för hur social- och hälsokunnandet kan tas i nyttobruk.

I syfte att marknadsföra det finländska kunnandet, att locka investeringar och att stöda företags internationalisering har tillväxtprogrammet vid namn Team Finland Health inletts. Programmet förvaltas av Finpro ry. Finlands Akademi och Tekes inriktar och utvecklar finansiella instrument med hänsyn tagen till prioriteringarna i tillväxtsstrategin för hälsobranschen och också till de särskilda frågorna kring kommersialiseringen. 

Regeringsprogrammet stöder förankringen av strategin

Att påskynda tillväxten inom hälsobranscherna är en av regeringens prioriteringar inom tillväxtpolitiken. Regeringen offentliggjorde den 14 juni 2016 en vägkarta för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen för 2016–2018. Den preciserar genomförandet av den tillväxtstrategi som offentliggjordes 2014 i enlighet med regeringens spetsprojekt och prioriteringar.

Ytterligare upplysningar: 

utvecklingschef Asta Wallenius ANM
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen SHM
industrirådet Antti Valle, ANM
direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki SHM
konsultative tjänstemannen Hannu Hämäläinen SHM
undervisningsrådet Erja Heikkinen UKM
överinspektör Riina Vuorento UKM
överdirektör Riitta Maijala Finlands Akademi
enhetsdirektör Jarmo Wahlfors Finlands Akademi
direktör Anssi PulkkinenTekes