Kestävyyskriteerit -työryhmä

Uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien kansallista toimeenpanoa selvittävä työryhmä

TEM016:00/2019 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää uusiutuvan energian direktiivissä säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön sekä tarvetta muulle kansalliselle toimeenpanolle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM016:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 14.12.2020

Asettamispäivä 9.4.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Kaksivaiheisen työryhmän tehtävänä on avustaa uusiutuvan energian direktiivissä säädettyjen kestävyyskriteereiden implementoinnin valmistelussa ja suunnittelussa.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään arvioimaan sitä, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan uusiutuvan energian direktiivin, ja erityisesti siinä asetettujen kestävyyskriteereiden, toimeenpanoon liittyen. Arvioissa tulee ottaa huomioon biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet sekä niihin kohdistuvat maatalousbiomassaa ja metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit. Varsinainen lakiehdotuksen valmistelu tapahtuu kuitenkin ministeriöiden virkatyönä.

Työryhmän ensimmäisen vaiheen osalta on julkaistu väliraportti (TEM 2019:63) 4.12.2019. Väliraportti löytyy hankeikkunan asiakirjoista ja myös osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-475-4.

Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdollisen valtioneuvoston asetuksen tarvetta sekä muuta kansallista toimeenpanoa, ottaen huomioon mm. tulevat komission täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan toimintaohjeet näytön antamisesta sen osoittamiseksi, että metsäbiomassan kestävyyskriteereitä noudatetaan. Työryhmän vaiheistus voi kuitenkin tapahtua joustavasti sen mukaan, kuinka tietoa komission tulevista toimintaohjeista on saatavilla.

Työryhmän kokouksista tehdään pöytäkirjat, jotka julkaistaan hankeikkunassa.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää uusiutuvan energian direktiivissä säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön sekä tarvetta muulle kansalliselle toimeenpanolle.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) eli ns. RED II annettiin 11 päivänä joulukuuta 2018 ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Unionin uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi käytettyjen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden ja tukijärjestelmien piiriin kuuluvien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on täytettävä kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskriteerit. Keskeisimpänä muutoksena aiempaan sääntelyyn on kestävyyskriteereiden soveltamisalan laajentuminen koskemaan myös kiinteitä biomassapolttoaineita.