Itäisen Suomen kehittämisvisio

Itäisen Suomen kehittämisvisio

Valtiosihteerityöryhmä selvitti kesän 2022 aikana toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan. Työryhmän loppuraportti julkaistiin  1.9.2022. Yksi raportin suosituksista oli, että itäiselle Suomelle on luotava yhteinen kehittämisvisio yritysten, valtion ja alueiden tiiviissä yhteistyössä. Samalla itäisen Suomen elinvoimaa lisäävien toimien tavoitteena on osaltaan koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtiminen. Itäisen Suomen visiotyö valmistui helmikuussa 2023. 

Tarve uusille visionäärisille koko itäistä Suomea koskeville avauksille

Valtiosihteerityöryhmä tunnisti raportissaan tarpeen uusille visionäärisille ja ylimaakunnallisille, koko itäistä Suomea koskeville avauksille. Vision toteutumisessa keskeistä on vahvojen, jopa maailmanluokan kasvuekosysteemien syntyminen aloilla, joissa on vahvaa osaamista ja kykyä menestyä kansainvälisessäkin kilpailussa.

Ajankohtainen talous- ja turvallisuustilanne edellyttää uudenlaista ajattelua ja itäisen Suomen voimavarojen tunnistamista yhtä maakuntaa laajemmassa kuvassa. Visiossa muun muassa pureudutaan tekoihin, joilla voitaisiin parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Kehittämisvisio syntyi sidosryhmien yhteistyöllä

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui loppusyksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana keskeisiä itäisen Suomen toimijoita yhteiseen keskusteluun alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja strategisten yhteisten tavoitteiden rakentamiseksi. Näiden keskustelujen ja yhteisen työryhmätyöskentelyn pohjalta muodostui itäisen Suomen kehittämisvisio. 

Visiotyöhön kutsuttiin mukaan toimijoita erityisesti seuraavista maakunnista: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille. Voit tutustua niiden sisältöön alla olevan listauksen kautta

Visiotilaisuudet

  • Käynnistystilaisuus Helsingissä 24.11.2022
  • Mikkeli 12.12.2022
  • Lappeenranta 23.1.2023
  • Joensuu 13.2.2023 – Vision julkaisu

Lue lisää

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio