Itäisen Suomen kehittämisvisio

Itäisen Suomen kehittämisvisio

Valtiosihteerityöryhmä selvitti kesän 2022 aikana toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan. Työryhmän loppuraportti julkaistiin budjettiriihen yhteydessä 1.9.2022. Yksi raportin suosituksista oli, että itäiselle Suomelle on luotava yhteinen kehittämisvisio yritysten, valtion ja alueiden tiiviissä yhteistyössä. Samalla itäisen Suomen elinvoimaa lisäävien toimien tavoitteena on osaltaan koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtiminen.

Vision valmistelu käynnistyi elinkeinoministeri Mika Lintilän 2.11.2022 koolle kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa. Pyöreän pöydän keskustelu toimi lähetekeskusteluna visiotyön käynnistämiseen, eli siihen, millä eväillä tulevaisuuden kestävää kasvua rakennetaan.

”Visiotyö vaatii vahvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehittämisen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien välillä. Näitä keskusteluja me ministeriössä olemme tukemassa. Tavoitteena on entistäkin elinvoimaisempi itäinen Suomi, josta koko Suomi hyötyy”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Tarve uusille visionäärisille koko itäistä Suomea koskeville avauksille

Valtiosihteerityöryhmä tunnisti raportissaan tarpeen uusille visionäärisille ja ylimaakunnallisille, koko itäistä Suomea koskeville avauksille. Vision toteutumisessa keskeistä on vahvojen, jopa maailmanluokan kasvuekosysteemien syntyminen aloilla, joissa on vahvaa osaamista ja kykyä menestyä kansainvälisessäkin kilpailussa.

Kehittämisvisiotyössä on tarkoitus hyödyntää maakuntien omia vahvuuksia sekä maakuntaohjelmissa että älykkään erikoistumisen strategioissa tunnistettuja osaamiskärkiä. Visiotyössä otetaan huomioon jo muu käynnissä oleva aluekehittämiseen liittyvä työ.

Ajankohtainen talous- ja turvallisuustilanne edellyttää uudenlaista ajattelua ja itäisen Suomen voimavarojen tunnistamista yhtä maakuntaa laajemmassa kuvassa. Visiotyössä muun muassa pureudutaan keinoihin, joilla voitaisiin parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Kehittämisvisiota työstetään työpajoissa – työn on tarkoitus valmistua tammi-helmikuussa 2023

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu loppusyksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana keskeisiä itäisen Suomen toimijoita yhteiseen keskusteluun alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja strategisten yhteisten tavoitteiden rakentamiseksi. Näiden keskustelujen ja yhteisen työryhmätyöskentelyn pohjalta muodostuu itäisen Suomen kehittämisvisio. 

Visiotyöhön kutsutaan mukaan toimijoita erityisesti seuraavista maakunnista: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin voi ilmoittautua työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen kautta. Päivitämme tilaisuuskohtaisia tietoja tälle verkkosivulle.

Alustava aikataulu – ilmoittaudu mukaan

Sähköinen työskentelyalusta – osallistu!

Itäisen Suomen visiotyössä hyödynnetään sähköistä työskentelyalustaa Screen.iota. Ota alusta seurantaan, keskustele, jaa ajatuksesi ja osallistu. Avaamme alustalle ennakkotehtäviä ennen tilaisuuksia ja käytämme alustaa myös tilaisuuksien aikana. Tilaisuuksien jälkeen tehtävät ovat auki alustalla vuorokauden ajan. Työskentelyalustaa hallinnoi MDI, joka tukee visiotyön valmistelua. Löydät työskentelyalustan täältä: mdi.screen.io/iistii.

Lue lisää

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 0295 047 150
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila, TEM, p. 0295 047 146