Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn

Esittelijä
Mikko Huuskonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063732

Asia
Hallituksen linjauksessa sote- ja aluehallintouudistuksesta (5.4.2016) on todettu, että Tekesille siirretään eräitä ELY-keskusten innovaatio- ja keksintötoimintaa sekä liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevia kehittämis- ja koordinaatiotehtäviä sekä eräitä tukia koskevat tehtävät. Lisäksi hallitus on päättänyt ottaa käyttöön audiovisuaalisen tuotannon maksuhyvityksen jonka myöntäisi Tekes. Tehtäväsiirtoihin liittyvä Tekesin tehtäviä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.1.2017. Valtioneuvoston asetuksessa Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (1146/2008) annettaisiin tehtävistä tarkempia määräyksiä. Uudet tukimuodot ovat pienet energiatuet, laivanrakennuksen innovaatiotuet, yhteishankkeiden kansainvälistämistuet sekä audiovisuaalisen tuotannon maksuhyvitys. Tukimuodoista annetaan erikseen omat asetuksensa. ELY-keskuksen työntekijöiden siirtyessä Tekesin palvelukseen asetuksen 1 §:n 1 momentista muutettaisiin nykyinen 8 kohta, jonka mukaan Tekes ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintaa niiden hoitaessa Tekesin toimialaan kuuluvia tehtäviä. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 8 kohta muutettaisiin siten, että Tekes myöntää pienet energiatuet, laivanrakennuksen innovaatiotuet, yhteishankkeiden kansainvälistämistuet sekä audiovisuaalisen tuotannon maksuhyvityksen kyseisiä tukia koskevien säännösten mukaisesti. Tekesiä koskevan asetuksen 1 §:n 11 kohta täsmennetään vastaamaan Tekesin nykyisiä EU:n tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyviä neuvonta- ja tiedotustehtäviä. Tekesin johtokunnan toimivaltaan koskevan 5 §:n 1 momentin 2 kohtaan lisättäisiin viittaus elinkeino-, energia- ja ympäristötukien myöntämiseen. Asetus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLLISET: Valtioneuvoston asetuksella mahdollistettaisiin eräiden tehtävien siirtyminen ELY-keskuksilta Tekesiin, jolloin valtiontalouden näkökulmasta uusia kustannuksia ei syntyisi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen