Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder drog upp riktlinjer för kompensationen för kostnader till följd av coronarestriktionerna och för beredningen av ytterligare begränsningar som gäller restauranger

arbets- och näringsministerietfinansministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.1.2022 18.21 | Publicerad på svenska 17.1.2022 kl. 12.56
Pressmeddelande 18/2022

Vid sitt möte fredagen den 14 januari behandlade ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder epidemiläget, stängningen av restauranger och stöd som ska betalas till följd av restriktionerna. Under förmiddagen tog ministerarbetsgruppen del av den epidemiologiska lägesbilden och Institutet för hälsa och välfärds preliminära uppskattningar av hur epidemiläget och belastningen på sjukhusvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna.

Kompensation för direkta och nödvändiga kostnader till följd av restriktioner som införts med anledning av coronaläget

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder förordar att det inför den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022 bereds bland annat kompensationer och stöd för de kostnader som restriktionerna med anledning av coronaläget medför för näringslivet. Avsikten är att den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022 ska lämnas till riksdagen den 3 februari.
Regeringen tog i bruk den så kallade nödbromsmekanismen i december 2021 till följd av omikronvariantens snabba spridning och negativa inverkan på epidemiläget. På grund av de återinförda nedstängnings- och begränsningsåtgärderna bereds det inför tilläggsbudgetpropositionen kompensationer och stöd för de direkta och nödvändiga kostnader som åtgärderna orsakar.

Ersättning för stängning bereds för den tid som nedstängningsåtgärder är i kraft. Ersättningen ska gälla sådana lokaler som stängts genom lag eller en myndighetsföreskrift, till exempel lokaler för motion och idrott, gym, badinrättningar och inomhuslekparker. Även den sjätte ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag bereds för den tid som restriktioner enligt nödbromsmekanismen är i kraft. Ansökningsomgången ska gälla endast företag som omfattas av restriktioner, precis som föregående ansökningsomgång. Vid beredningen av den ovannämnda stödhelheten beaktas bland annat förbuden mot offentliga tillställningar inom evenemangsbranschen.

För evenemang som ställts in på grund av restriktioner som gäller idrotts- och kultursektorn ska det beredas kompensation till den del som ersättningen för stängning och kostnadsstödet inte täcker kostnaderna.

Alla ovannämnda ersättningar och stöd betalas för den tid som nedstängnings- och begränsningsåtgärder är i kraft, dock högst till utgången av februari. De tilläggsanslag som krävs för ovannämnda åtgärder bedöms i samband med beredningen av tilläggsbudgetpropositionen.
För nedstängningstiden bereds också ett stöd för yrkespersoner inom konst- och kulturbranscherna och andra kreativa branscher.

Ett ytterligare mål är att förlänga evenemangsgarantin till sommaren 2022, förutsatt att EU:s tillfälliga regler om statligt stöd fortsätter att gälla efter den 30 juni 2022.

Den temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa när det gäller slopande av självrisktiden återinförs delvis retroaktivt för perioden 1 januari–28 februari 2022. Likaså införs en temporär ändring av lagen när det gäller ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa för perioden 1 januari–28 februari 2022. Avsikten är att kunna betala arbetsmarknadsstöd till företagare på vissa villkor även om företagaren inte har upphört med sin verksamhet helt och hållet.

I tilläggsbudgetpropositionen reserveras också anslag för anskaffning av nya covid-19-vacciner och/eller boosterdoser. Inför den tilläggsbudgetproposition som ska lämnas till riksdagen senare på våren bedöms dessutom behovet av anslag för de ersättningar som betalas till kommunerna, samkommunerna, landskapet Åland och Försörjningsberedskapscentralen för de direkta coronavirusrelaterade kostnaderna inom social- och hälsovården 2022 (bl.a. kostnaderna för testning, vaccinering och vård). Arbetet med att bereda en modell för verksamheter som ska få ersättning och för verksamhetsspecifika ersättningar 2022 pågår. Det tilläggsanslag som behövs för ovannämnda helhet budgeteras i den tilläggsbudgetproposition som ska lämnas till riksdagen i maj. Regeringen har redan tidigare fastställt att staten står för de direkta kostnaderna till följd av coronaläget, till exempel utgifter som hänför sig till testning och höjning av testningskapaciteten, spårning, karantän, vård av patienter, hälsosäkerheten vid resor och vacciner.
Även ersättningarna för de direkta kostnader som coronaläget medför för myndigheterna beaktas i den tilläggsbudgetproposition som ska lämnas i maj.

Inför den tilläggsbudgetproposition som ska lämnas i maj bedöms också användningen och effekterna av de tidigare fastställda tilläggsanslagen för att stödja barn och unga. Utifrån bedömningen bereds nödvändiga nya förslag för att avhjälpa inlärningsunderskottet och för att på annat sätt stödja barn och unga i syfte att lindra konsekvenserna av coronaepidemin. Detaljerna granskas utifrån nuvarande och vårens kommande behov och även med beaktande av tidigare åtgärder.

Därtill utreds konst- och kulturinstitutionernas eventuella stödbehov för nedstängningstiden. Det utreds också om stödet till den offentliga persontrafiken och till last- och passagerarfartygsrederierna är tillräckligt för att trygga bland annat de förbindelser som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen.

Detaljerna i alla de kompensations- och stödåtgärder som nämns ovan preciseras under beredningen av tilläggsbudgetpropositionerna.

Ytterligare begränsningar som gäller restauranger

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder beslutade att bereda ytterligare begränsningar som gäller restauranger i syfte att stävja epidemin. Bestämmelserna om nedstängning ska gälla restauranger vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av att erbjuda alkoholdrycker.

Bestämmelserna ska inte omfatta restauranger vars huvudsakliga verksamhet består av att erbjuda mat. Utanför lagstiftningen faller också personalrestauranger, utrikesfartens passagerarfartyg och försäljning av mat för avhämtning.

Lagberedningen inleds omedelbart i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Vid beredningen av propositionen beaktas det regionala epidemiläget. När beredningen är klar kommer ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder att behandla lagförslaget och fatta ett separat beslut om det.

Ytterligare information:

Timo Lehtinen, specialmedarbetare (restauranger), tfn 0295 163 387, social- och hälsovårdsministeriet
Ann-Mari Kemell, specialmedarbetare (stöd och kompensationer), tfn 0295 530 330, finansministeriet
Joonas Rahkola, statsministerns specialmedarbetare (stöd och kompensationer), tfn 0295 160 998, statsrådets kansli
Piritta Jokelainen, specialmedarbetare (restauranger), tfn 0295 047 353, arbets- och näringsministeriet
 

Tillbaka till toppen