Hoppa till innehåll

Kommissionen godkände ändringarna av ramstödsprogrammet som gäller coronastöd för företag – stöd till ett företag till ett belopp av högst 1,8 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 14.07 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 14.50
Pressmeddelande
Bild: Europeiska komissionen

Europeiska kommissionen fastställde den 10 mars 2021 att de ändringar i ramstödsprogrammet som Finland ansökt om är förenliga med EU:s inre marknad. Ramstödsprogrammet är ett instrument som står till de finländska myndigheternas förfogande och som stöder företag i coronakrisen. De viktigaste ändringarna hänför sig till maximibeloppet av företagsspecifikt stöd och programmets varaktighet. Stödtaket stiger från 800 000 euro till 1,8 miljoner euro. Ramstödsprogrammets giltighetstid förlängs från juni till utgången av 2021.

Syftet med ramstödsprogrammet är att stödja företag som lider av en plötslig likviditetsbrist eller till och med totalt saknar likviditet på grund av coronaepidemin. Genom programmet stöds också kontinuiteten i och utvecklingen av företagsverksamheten samt sysselsättningen.

Ramstödsprogrammet gör det möjligt att nationellt införa företagsstöd i Finland inom flera olika förvaltningsområden. Utöver de statliga myndigheterna kan också kommuner vara stödmyndigheter. Till exempel kommer Business Finland att från fall till fall utnyttja den flexibilitet som ramstödsprogrammet möjliggör.

De ändringar som kommissionen har godkänt underlättar även nationellt planeringen och genomförandet av regeringens riktlinjer för företagsfinansiering. Till exempel det lagförslag som lämnats för den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd baserar sig på de flexiblare reglerna i ramstödsprogrammet.

Tillfällig flexibilitet i EU:s regler om statligt stöd i bakgrunden

Finlands ramstödsprogram baserar sig på kommissionens tillfälliga flexibilitet i reglerna om statligt stöd av den 19 mars 2020. Med hjälp av dem kan EU:s medlemsstater utnyttja den fulla flexibiliteten i reglerna om statligt stöd för att stödja sin ekonomi i samband med coronavirusepidemin. 

Kommissionen godkände det ursprungliga ramstödsprogrammet i april 2020. Stödprogrammets regler förblir till sina centrala delar oförändrade, med undantag för höjningen av stödtaket. Stöd får till exempel inte beviljas små och medelstora företag som redan befann sig i svårigheter den 31 december 2019, det vill säga innan coronaepidemin bröt ut. 

Stöd som beviljats med stöd av ramprogrammet får kombineras med s.k. de minimis-stöd, det vill säga beviljas utöver de minimis-stöd. Med de minimis-stöd avses stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika stödbeviljare till ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro under tre beskattningsår.

Alla stöd som beviljas med stöd av kommissionens beslut ska rapporteras till kommissionen i efterhand. Kommissionen förutsätter också öppenhet i fråga om stödåtgärder som godkänts med stöd av de tillfälliga ramarna, när beloppet av ett enskilt stöd överstiger 100 000 euro. Medlemsstaterna ska på nätet offentliggöra relevanta uppgifter om ett enskilt stöd på över 100 000 euro som beviljats inom ramen för ett ramstödsprogram, såsom stödmottagaren och stödbeloppet.

Bakgrunden till de ändringar som Finland ansökt om är kommissionens meddelande av den 28 januari 2021. På basis av den har giltighetstiden för de tillfälliga reglerna om statligt stöd förlängts till utgången av året samt ett eventuellt stödtak höjts till 1,8 miljoner euro.

Ytterligare information:
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3619
Elisa Fagerström, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 535 2628
 

Tillbaka till toppen