Kundens rättigheter förbättras i fråga om telefonförsäljning av el

Arbets- och näringsministeriet 31.3.2016 13.15
Pressmeddelande
Regeringen gjorde den 31 mars 2016 ändringar i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser. Kundens ställning förbättras vid byte av elförsäljare i situationer där kunden anser att det inte ingicks elavtal med den nya försäljaren. Kunden kan kräva att avtalet återförs till den tidigare försäljaren.

Den nya försäljaren måste i sin tur kunna visa att kunden till exempel vid telefonförsäljning har ingått ett avtal med den nya försäljaren. Genom detta förfarande kan man åtgärda ett problem inom telefonförsäljning som många kunder varit missnöjda över, där försäljaren och kunden har haft olika åsikter om huruvida ett muntligt elavtal ingåtts under telefonsamtalet.

Gemensam utredning av elleveranser med Sverige och Norge

Finland kommer också att införa ett system för gemensam utredning av elleveranser med Sverige och Norge den 3 oktober 2016. Ländernas stamnätsbolag har bildat ett centraliserat utredningsbolag i Finland.

Centraliserade utredningstjänster tillhandahålls för elmarknadsparterna i Finland, Sverige och Norge via en kontaktpunkt i Finland, oberoende av i vilket land parten är verksam. El som producerats på ett eldriftsställe kan också säljas till en annan köpare än en försäljare av el för förbrukning. Andelskraftverksbolag är viktiga med tanke på den finska elproduktionen. Det nya förfarandet gör det möjligt att även framöver fördela andelskraftverksbolagens produktion till delägarna i form av s.k. öppna leveranser.

Elleverantörerna och de balansansvariga parterna kan tillämpa samma utredningsmetoder i Finland, Sverige och Norge. Den balansansvarige kan sköta ärenden som gäller balansavräkningen vid en kontaktpunkt och med enhetliga metoder i de berörda länderna. Elleverantörerna kan på ett mångsidigare sätt välja balansansvariga. Behovet att förbinda sig till en balansansvarig i fråga om affärsverksamhet i Finland undanröjs. Den nya utredningsmodellen minskar elmarknadsparternas kostnader och underlättar affärsverksamheten för parter som är verksamma i flera länder. Samtidigt sammanför den nya utredningsmodellen i omfattande grad detaljmarknaden för el i Norden.
 
Det gemensamma centraliserade utredningsbolaget: http://www.esett.com/

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Arto Rajala, ANM, tfn 029 506 4828
operations manager Pasi Lintunen, Esett, +358 40 519 5070, [email protected]