Finpro omvandlas till ett statsägt bolag

Arbets- och näringsministeriet 5.3.2015 14.05
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med näringslivsorganisationerna och ledningen för Finpro ry inlett förberedelser som syftar till att omvandla Finpro från en registrerad förening till ett aktiebolag som helt ägs av staten.

 I arbetet deltar utöver arbets- och näringsministeriet och Finpro dessutom Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin rf., Företagarna i Finland och Turism- och Restaurangförbundet rf.

Finpros verksamhet, som hade koncentrerat sig på att främja internationaliseringen, skaffa utländska investeringar och främja turismen, ändrades förra året. Nuförtiden koncentrerar sig föreningen på allmännyttig service och verksamheten finansieras nästan helt av staten.

Finpros ställning klarnar

 Den planerade ändringen av organisationsmodell förtydligar Finpros ställning och jämställer den med andra helt statsfinansierade bolag som fullgör statliga specialuppdrag, t.ex. Finnvera, VTT och Industriinvestering. Detta innebär ett större ägaransvar än tidigare för staten, ett långsiktigt utvecklande av organisationen och kontinuitet i finansieringen.

? Utvecklingen av den finska ekonomin och särskilt de strategiska prioriteterna förutsätter att strategierna och åtgärderna för forskning, innovationsstöd, kommersialisering och innovationsanskaffning knyts allt tätare ihop, säger näringsminister Jan Vapaavuori.

? Finpros starka sida har varit den offentliga sektorns och den privata sektorns gemensamma satsning på företags internationalisering, och det blir ingen ändring på den punkten. Det har överenskommits att näringslivets och näringslivsorganisationernas deltagande i Finpros styrelse fortsätter i samma omfattning som nuförtiden. Finpros styrelse kommer huvudsakligen att bestå av företrädare för olika företag, och en del av dessa utnämns av näringslivsorganisationerna, konstaterar verkställande direktör Jyri Häkämies från Finlands Näringsliv EK.

Team Finlands verksamhet förstärks

I och med ändringen klarnar Finpros ställning ur stadsstödsrättslig synvinkel, så att finansieringen, förvaltningen och styrningen av organisationen förenklas.

? Den nya organisationsformen klarlägger Finpros viktiga roll i nätverket Team Finland och underlättar det allt tätare samarbetet mellan aktörerna i nätverket, säger Vapaavuori.

Finpro, Finnvera, Tekes och Industriinvestering flyttar till ett gemensamt Team Finland-hus i Gräsviken från ingången av 2016. Också Team Finland-aktörerna vid arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och statsrådets kansli får gemensamma arbetslokaler i huset. Det faktum att Finpro omvandlas till ett aktiebolag som helt ägs av staten förstärker för sin del Team Finland-samarbetet och möjliggör bl.a. skapande av ett gemensamt kunddatasystem för de statsägda organisationerna.

? Det effektiva genomförandet och den fortsatta utvecklingen av Team Finland-nätverkets gemensamma tjänster, kundprocesser och handlingsmodeller djupnar tack vare de gemensamma verksamhetslokalerna, konstaterar Finpros verkställande direktör Markus Suomi.

För att Finpros organisationsmodell ska kunna ändras krävs godkännande av två medlemsmöten. Den planerade ändringen har inga konsekvenser för personalen.

Detta meddelande är arbets- och näringsministeriet, Finpro ry:s och näringslivsorganisationernas gemensamma meddelande.

Minister Jan Vapaavuori, arbets- och näringsministeriet

Verkställande direktör Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK

Verkställande direktör Jorma Turunen, Teknologiindustrin

Verkställande direktör Jussi Järventaus, Företagarna i Finland

Verkställande direktör Timo Lappi, Turism- och Restaurangförbundet rf

Verkställande direktör Markus Finland, Finpro ry

Ytterligare upplysningar:

Severi Keinälä, industriråd, ANM, tfn 029 506 4006, [email protected]

Markus Suomi, verkställande direktör, Finpro ry, tfn 050 511 7337, [email protected]

Outi Torniainen, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, Finpro, tfn 040 512 1375, [email protected]