Arbetserbjudanden fortfarande ett effektivt sätt att tillsätta jobb

Arbets- och näringsministeriet 29.4.2016 10.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsbyråernas arbetserbjudanden är fortfarande effektiva sätt att tillsätta lediga jobb, även om effektiviteten har sjunkit sedan 2014. Särskilt väl fungerar arbetserbjudandena vid rekrytering till kortvarigare anställningsförhållanden eller för annat arbete än dagarbete. Det förekommer dock regionala skillnader när det gäller användningen av arbetserbjudandena, och i fortsättningen vore det motiverat att rikta erbjudandena bättre.

Dessa uppgifter framgår av en analys som arbets- och näringsministeriet publicerade den 29 april 2016. I analysen granskas vilken effekt en ökad användning av arbetserbjudanden hade på tillsättandet av lediga jobb och rekryteringsprocessens längd under 2015.

Ett arbetserbjudande är en preciserad uppmaning att söka ett visst ledigt jobb som arbets- och näringsbyrån sänder sina kunder. Arbets- och näringsbyrån sänder en kund ett arbetserbjudande när den anser att arbetsuppgifterna motsvarar personens yrkesskicklighet eller de jobbsökningsuppgifter som personen uppgett.

De flesta anställningsförhållandena kortare än ett år

Enligt analysen är arbetserbjudanden det klart effektivaste sättet att tillsätta ett jobb, om det är fråga om ett jobb där det inte anges någon bestämd ansökningstid. Med samtliga lediga jobb inberäknade är arbetserbjudanden det effektivaste sättet att tillstätta ett jobb under de tre första veckorna efter att jobbet ledigförklarats.

Mest sysselsätts personer genom arbetserbjudanden för anställningsförhållanden som varar i 3-12 månader. Volymmässigt flest arbetserbjudanden gäller jobb hos företag, men relativt sett ges dock arbetserbjudanden i högre grad i fråga om jobb inom den offentliga sektorn. Jobb inom den offentliga förvaltningen och försvaret, industrin, hälso- och sjukvården och socialservicen tillsätts ofta med arbetserbjudanden.

Inom det område som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för tillsätts en mindre andel jobb med hjälp av arbetserbjudanden jämfört med andra områden, när storleken på områdets arbetsmarknad beaktas. Inom nästan alla andra områden är det tvärtom.

Användningen av arbetserbjudanden har blivit vanligare

Under 2015 registrerades sammanlagt 517 033 lediga jobb i den offentliga arbetsförmedlingen. Det gavs sammanlagt 472 799 arbetserbjudanden om dessa jobb, dvs. 0,9 arbetserbjudanden per ledigt jobb.

Under de två senaste åren har det getts särskilt många arbetserbjudanden. Samtidigt har arbetserbjudandenas effektivitetsfördel krympt i jämförelse med liknande jobb som har tillsatts på något annat sätt.

Att arbetserbjudandenas effektivitet minskat tyder på att det nu vore på sin plats att vara mer selektiv när arbetserbjudandena ges. Arbetserbjudandena fungerar dock fortfarande bra när det är fråga om lediga jobb utan någon bestämd ansökningstid.

Saavutettiinko kyllääntymispiste? Työtarjousten lisätyn käytön vaikutus avointen työpaikkojen täyttöön ja rekrytoinnin kestoon vuonna 2015

Ytterligare upplysningar:

Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118