Staten förbereder sig för en kontrollerad nedläggning av Terrafames gruva

Arbets- och näringsministeriet 25.5.2016 15.31
Pressmeddelande

Staten förbereder sig för en kontrollerad nedläggning av Terrafame Oy:s gruva i Sotkamo. Nedläggningen genomförs så att miljösäkerhet säkerställs under alla omständigheter. Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade läget för gruvan på sitt möte den 25 maj 2016.

Förberedelserna för nedläggningen av Terrafames gruva i Sotkamo genomförs under en övergångsperiod som pågår till utgången av 2016. Under övergångsperioden fortsätter den operativa verksamheten vid gruvan i syfte att säkerställa miljösäkerheten och även i händelse av att det kommer att vara möjligt att fortsätta med den kommersiella gruvdriften efter övergångsperioden.  En driftsättning av gruvan och den kommersiella verksamheten kan fortsätta på längre sikt endast om man under övergångsperioden kan skaffa privat tilläggsfinansiering.

Ministerutskottet förordade förslaget att det i statens andra tilläggsbudget för innevarande år reserveras 144 miljoner euro för ytterligare kapitalisering av Terrafame Group Oy. Medlen används för att fortsätta med gruvdriften under övergångsperioden. Dessutom preciseras de totala kostnaderna för nedläggningsprocessen så att det kan beslutas om tilläggsfinansiering som eventuellt behövs i samband med beredningen av statsbudgeten för 2017.

Om den privata tilläggsfinansiering som behövs för driftsättningen av gruvan hittas i år, kan Terrafame Group Oy utnyttja anslaget på 144 miljoner euro i tilläggsbudgeten för att i egenskap av investerare delta i den fortsatta finansieringen av Terrafame Oy:s verksamhet.

- Även om driftsättningen av gruvan i och för sig har framskridit planmässigt och resultaten varit uppmuntrande operativt sett, finns det fortfarande stora frågetecken när det gäller att lyckas med driftsättningen och uppnå lönsamhet. Det verkar klart att både fortsättandet med driftsättningen och nedläggningen av gruvan är förenade med stora osäkerhetsfaktorer. Riskerna kan på ett effektivare sätt begränsas tidsmässigt och ekonomiskt genom att man förbereder sig på en kontrollerad nedläggning av gruvan i Sotkamo, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Beredningen av en mer detaljerad nedläggningsplan, som krävs för att köra ner gruvdriften, och beredningen av en miljökonsekvensbedömning (MKB), som krävs för nedläggningen, inleds snarast möjligt. Man förbereder sig på att ansöka om miljötillstånd som krävs för nedläggningen genast efter att MKB-förfarandet färdigställts. Parallellt med MKB-processen för nedläggning genomförs också MKB- och tillståndsprocesser som behövs för att fortsätta med gruvdriften.

Man förbereder sig på att hantera den strukturomvandling som medförs av en eventuell nedläggning av gruvdriften. Till Kajanaland riktas strukturomvandlingsanslag. Anslagets storlek och allokering beslutas i samband med behandlingen av statens tredje tilläggsbudget. Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralen i Kajanaland och Kajanalands förbund bereder tillsammans en tillväxtplan för Kajanalandsregionen.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, tfn 050 410 4909