Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för fjolåret har fastställts

Arbets- och näringsministeriet 3.3.2016 13.15
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet fastställde den 3 mars 2016 Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2015. Fonden består av tre delar: Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Reserveringsfondens balansomslutning per 31.12.2015 var ca 2,45 miljarder euro (2,39 miljarder euro år 2014). Fondens vinst, ca 22,6 miljoner euro (25,5 miljoner euro år 2014), adderas till de avfallshanteringsskyldigas fondandelar i proportion till hur vars och ens medel har stått till fondens disposition under kalenderåret.

Till Reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond insamlas medel för den händelse att staten blir tvungen att ansvara för kommande kostnader med anledning av kärnavfallshanteringen.

De 2,45 miljarder euro som fanns i fonden vid ingången av april räcker till att täcka kostnaderna för den återstående hanteringen av allt kärnavfall som hittills uppstått i Finland.  I beloppet ingår också kostnaderna för nedmonteringen av de nuvarande anläggningarna. 

Kärnkraftsbolagen ska enligt kärnenergilagen komplettera sina fondandelar genom att betala in ca 22,9 miljoner euro i nya kärnavfallshanteringsavgifter i slutet av mars.  

Reserveringsfondens kapital består av kärnavfallshanteringsavgifter och avkastningen från fondens utlånings- och placeringsverksamhet.  Kärnavfallshanteringsavgifter ska betalas av dem vars verksamhet ger upphov till kärnavfall.  Kärnavfallshanteringsskyldiga är kraftbolagen Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj samt Teknologiska forskningscentralen VTT, som driver forskningsreaktorn FiR-1.  Dessa s.k. avfallshanteringsskyldiga har rätt att, när de så önskar, mot en betryggande säkerhet årligen låna tillbaka 75 procent av den andel som de vid respektive tidpunkt har i fonden (fondandel). Staten har rätt att låna resten av medlen. De medel som har blivit oanvända på ovan nämnda sätt placerar fonden mot betryggande säkerheter.

Till Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden insamlas årligen medel för att användas till finansieringen av forskningen inom branschen.  För kärnsäkerhetsforskning samlades förra året in cirka 5,278 miljoner euro och för kärnavfallsforskning cirka 1,973 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
fondens verkställande direktör Christina Snellman, tfn 029 506 0009
fondens sekreterare Riitta Elo, tfn 029 506 3637
specialsakkunnig Linda Kumpula, tfn 029 506 0125