Läget för lokala avtal som baserar sig på kollektivavtal och åtgärder genom vilka ingåendet av lokala avtal kan främjas, utredarna

TEM119:00/2020 Projekt

Utredarna Jukka Ahtela och Joel Salminen ska göra utredningen senast den 8 januari 2021 till arbetsgruppen för främjande av lokala avtal i anslutning till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Utredningen kommer att offentliggöras den 1 mars 2021 med annat relevant materia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM119:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 14.10.2020 – 8.1.2021

Datum för tillsättande 14.10.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Kollektivavtalssystemet utvecklas. Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal fortsätter sitt arbete fram till slutet av valperioden.

Mål och resultat

Målet med utredarnas arbete är att redogöra läget för lokala avtal som baserar sig på kollektivavtal i såväl organiserade som icke organiserade företag samt att å andra sidan överväga åtgärder genom vilka ingåendet av lokala avtal kan främjas i framtiden.

I utredningen om nuläget bör man bland annat begrunda vilka praktiska orsaker som hindrar eller begränsar möjligheterna att avtala om frågor. Utredningen ska utveckla verktyg för att undanröja hinder för avtal eller sänka tröskeln för avtal för aktörerna på arbetsplatsnivå.
Centrala frågor som bör utredas är vilka åtgärder som ska vidtas för att
- förbättra förutsättningarna för lokala avtal
- stärka det förtroende och den förhandlingskompetens som krävs för lokala avtal både i fråga om normalt bindande verkan och allmänt bindande verkan
- förbättra parternas beredskap att ingå avtal på arbetsplatsnivå genom att utnyttja befintliga avtalsmöjligheter
- skapa jämlika förhandlingsrelationer på lokal nivå
- stödja utveckling och innovation på arbetsplatser.

I utredningen ska uppmärksamhet fästas vid hur förbättrandet av personalens arbetsförmåga och kompetens påverkar förhandlingsförutsättningarna vid lokala avtal.

I utredningen ska dryftas rollen för förtroendemannasystemet och de i kollektivavtalen deltagande fackförbunden och arbetsgivarförbunden i de lokala avtal som baserar sig på kollektivavtalet samt möjligheten att erbjuda stöd i verksamheten på arbetsplatsnivå. I utredningen ska likaså uppmärksamhet fästas vid särdragen i genomförandet av lokala avtal i företag där ingen förtroendeman har valts.

Utredarna ska under sitt arbete höra de riksomfattande och lokala arbetsmarknadsparterna samt företrädare för företag av olika storlek för att utreda de bästa praktiska erfarenheterna.

Sammandrag

Utredarna Jukka Ahtela och Joel Salminen ska göra utredningen senast den 8 januari 2021 till arbetsgruppen för främjande av lokala avtal i anslutning till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Utredningen kommer att offentliggöras den 1 mars 2021 med annat relevant materia.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ”har regeringen som mål att lokala avtal baserade på ömsesidigt förtroende mellan parterna ska öka. Ingåendet av lokala avtal utvecklas genom att man ser till att personalen har tillräcklig tillgång till information och möjligheter till inflytande, vilket har en nyckelroll i skapandet av det förtroende som krävs för att ett avtal ska nås.” I regeringsprogrammet konstateras också att ”lokala avtal främjas via kollektivavtalssystemet med målet att få en balanserad kombination av flexibilitet och trygghet och att utveckla sysselsättningen och konkurrenskraften”.

Vid budgetmanglingen hösten 2020 beslutade regeringen att låta göra en utredning om åtgärder med vilka man kan stärka det förtroende och den förhandlingskompetens som krävs för lokala avtal både i fråga om normalt bindande verkan och allmänt bindande verkan. Målet är att hitta metoder för att öka beredskapen för avtal på arbetsplatsnivå också genom att utnyttja befintliga avtalsmöjligheter. Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal bereder med hjälp av utredningen förslag för att förbättra förutsättningarna för lokala avtal och skapa jämlika förhandlingsrelationer. Förslagen överlämnas till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen för behandling senast den 1 mars 2021.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet