Selvitys työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja paikallista sopimista edistävistä toimenpiteistä, selvityshenkilöt

TEM119:00/2020 Kehittäminen

Selvityshenkilöt Jukka Ahtela ja Joel Salminen tekevät tilanneselvityksen 8.1.2021 mennessä TEM:n työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän paikallinen sopiminen -alatyöryhmälle. Selvitys tulee julkiseksi 1.3.2021 muiden ao. materiaalien kanssa, kun työryhmälle annettu määräaika näihin asioihin liittyvien ehdotusten osalta päättyy.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM119:00/2020

Asianumerot VN/22442/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2020 – 8.1.2021

Asettamispäivä 14.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Keino Kehitetään työehtosopimusjärjestelmää. Paikallisen sopimisen alatyöryhmä jatkaa työtään vaalikauden loppuun

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshenkilöiden työn tavoitteena on avata työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen tilaa niin järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä sekä toisaalta pohtia toimenpiteitä, joilla paikallista sopimista voidaan edistää tulevaisuudessa.

Nykytilaselvityksessä pohdinnan kohteena tulee olla muun muassa se, mitkä ovat ne käytännön syyt, jotka estävät tai asettavat rajoituksia asioista sopimiselle. Selvityksessä tulee kehittää työpaikkatason toimijoille työkaluja sopimisen esteiden purkamiseksi tai sopimiskynnyksen alentamiseksi.

Keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä ovat, millä toimenpiteillä voidaan:
- parantaa paikallisen sopimisen edellytyksiä
- vahvistaa paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä
- parantaa osapuolten valmiuksia työpaikkatason sopimiseen olemassa olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen
- luoda tasapuolisia neuvottelusuhteita paikalliselle tasolle
- tukea työpaikkojen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstön työkyvyn ja osaamisen parantaminen vaikuttavat neuvotteluedellytyksiin paikallisessa sopimisessa.

Selvityksessä tulee pohtia luottamusmiesjärjestelmän ja työehtosopimuksiin osallisina olevien ammattiliittojen ja työnantajaliittojen roolia työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa sekä mahdollisuutta tarjota tukea työpaikkatason toiminnassa. Selvityksessä on kiinnitettävä huomiota niin ikään paikallisen sopimisen toteuttamiseen liittyviin erityispiirteisiin yrityksissä, joissa ei ole valittu luottamusmiestä.

Selvityshenkilöiden tulee parhaiden käytännön kokemusten selvittämiseksi kuulla työnsä aikana valtakunnallisia ja paikallisia työmarkkinaosapuolia sekä eri kokoisten yritysten edustajia.

Tiivistelmä

Selvityshenkilöt Jukka Ahtela ja Joel Salminen tekevät tilanneselvityksen 8.1.2021 mennessä TEM:n työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän paikallinen sopiminen -alatyöryhmälle. Selvitys tulee julkiseksi 1.3.2021 muiden ao. materiaalien kanssa, kun työryhmälle annettu määräaika näihin asioihin liittyvien ehdotusten osalta päättyy.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan ”hallituksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen. Paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista, mikä on avainasemassa sopimisen vaatiman luottamuksen ilmapiirin luomisessa.” Hallitusohjelmassa todetaan niin ikään, että ”paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta tavoitteena joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittäminen”.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä, että teetetään selvitys toimenpiteistä, joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista kyetään vahvistamaan sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla lisätään valmiuksia työpaikkatason sopimiseen myös olemassa olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen. Paikallisen sopimisen työryhmä valmistelee selvitystä hyödyntäen ehdotuksia paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseksi ja tasapuolisten neuvottelusuhteiden luomiseksi. Ehdotukset tuodaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän käsittelyyn 1.3.2021 mennessä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta