Työkykyohjelma työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

TEM124:00/2021 Projekt

Programmet för arbetsförmåga främjar partiellt arbetsföras sysselsättning och ork i arbetet. Genomförandet baserar sig på Sanna Marins regeringsprogram. För programmet ansvarar och genomförs arbets- och näringsministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 2019–2023. Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM124:00/2021

Ärendenummer VN/33972/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 10.12.2019 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Metod Det produceras träffsäkrare tjänster för partiellt arbetsföra personer och möjlighet att få sysselsättning på övergångsarbetsmarknaden (Finlands modell för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer)

Sammandrag

Programmet för arbetsförmåga främjar partiellt arbetsföras sysselsättning och ork i arbetet. Genomförandet baserar sig på Sanna Marins regeringsprogram. För programmet ansvarar och genomförs arbets- och näringsministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 2019–2023. Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet.

Utgångspunkter

Genomförandet av programmet baserar sig på sanna Marins regeringsprogram.

Ytterligare uppgifter