Kansallista avaruuslainsäädäntöä valmistelleen työryhmän loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 16.1.2017 työryhmän valmistelemaan kansallista avaruuslainsäädäntöä. Työryhmän toimikausi oli 1.2.–29.12.2017. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kansallisen avaruuslainsäädännön tarve ja laajuus YK:n avaruussopimusten ja kansainvälisten velvoitteiden pohjalta sekä valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus kansalliseksi avaruuslainsäädännöksi. Lisäksi työryhmän tuli valmistella ehdotus avaruusesineiden rekisteröinti- ja lupamenettelyihin liittyviksi toimenpiteiksi ja laatia mahdolliset muut asiaa koskevat esitykset työ- ja elinkeinoministeriölle