Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

EU-kommissionen har publicerat omfattande initiativ för ökning av effektfullheten hos offentlig upphandling

Arbets- och näringsministeriet
17.11.2017 13.17
Pressmeddelande

EU-kommissionen har publicerat ett initiativ med anknytning till offentlig upphandling vars syfte är att öka offentliga investeringars effektfullhet genom effektiv och professionell upphandling. Som ett led i initiativet har kommissionen publicerat ett utkast till en handbok om främjande av innovativ upphandling och inlett ett offentligt samråd i saken. Samrådet pågår till den 31 december 2017.

Kommissionens mål med initiativet är att stöda medlemsstaterna för att deras upphandlingar ska hålla hög kvalitet och att skattepengarna ska göra så stor nytta som möjligt. Initiativet finns på kommissionens webbplats

Initiativet består av fyra delar:

Medlemsstaterna uppmuntras att utveckla en strategi för upphandlingspolitiken för

  • mer allmän tillämpning av innovativa, miljövänliga och sociala kriterier vid tilldelning av offentliga kontrakt,
  • professionalisering av offentliga upphandlare,
  • bättre tillträde för små och medelstora företag till offentlig upphandling i och utanför EU,
  • ökad insyn, integritet och kvalitet på uppgifter om upphandling,
  • digitaliserad upphandling, och
  • mer samarbete mellan offentliga upphandlare inom EU.

Frivillig förhandsbedömning av stora infrastrukturprojekt
Kommissionen inrättar en hjälpcentral för rådgivning med avseende på projekt med ett uppskattat värde på över 250 miljoner euro. Dessutom kan medlemsstaterna i fråga om projekt med ett totalt värde på över 500 miljoner euro vid behov be kommissionen att kontrollera upphandlingsplanen och se om den följer EU:s lagstiftning om offentlig upphandling.

Rekommendation om professionalisering av offentliga upphandlare
Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att se till att de offentliga upphandlarna har det företagsekonomiska, tekniska och juridiska kunnande som krävs för att följa reglerna.

Samråd om stimulans av innovation genom offentlig upphandling
Kommissionen har inlett ett samråd för att få in de berörda parternas synpunkter på hur man kan stimulera innovation genom upphandling av varor och tjänster. Upphandling av innovation kan röra både innovationsresultat och innovativa inköpssätt. På kommissionens webbplats finns ett utkast till en handbok om främjande av innovativ upphandling samt en blankett som kan användas för respons vid samrådet.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Sinivuori-Boldt, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 396 3277 eller fornamn.efternamn(at)tem.fi

Tillbaka till toppen