Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland och Belgien avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

Arbets- och näringsministeriet
23.6.2021 11.23 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 13.38
Pressmeddelande
Kuvassa sopimuspaperinippu

Statsrådet befullmäktigade den 23 juni 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Belgiens regering.

Staterna förbinder sig till avtalet genom att underteckna den. För att avtalet ska träda i kraft förutsätts dessutom att båda staternas regeringar officiellt har godkänt den. Avtalet undertecknas på Finlands vägnar av minister Mika Lintilä och på Belgiens vägnar av energiminister Tinne Van der Straten.

– Finlands långsiktiga satsning på att öka andelen förnybar energi har varit framgångsrik. Vi har överträffat vårt mål. De statistiska överföringarna är på denna punkt ett sätt att uppfylla förpliktelserna på EU-nivå på ett kostnadseffektivt sätt. Våra förhandlingar med Belgien framskred smidigt och slutresultatet gagnar båda parter, konstaterar minister Lintilä.

I EU:s direktiv om förnybar energi är Finlands nationella bindande övergripande mål 38 procent förnybar energi fram till år 2020. Finland överskred detta mål då andelen förnybara energikällor år 2020 utgjorde cirka 42 procent av slutförbrukningen av energi. I direktivet har man velat underlätta uppnåendet av de olika medlemsstaternas mål och samtidigt uppnåendet av EU:s gemensamma mål. Detta sker genom att man föreskriver om möjligheten för medlemsstaterna att genom statistiska överföringar utnyttja de överskridanden av andelen förnybar energi som uppnåtts i ett annat medlemsland i deras eget mål.

Finland säljer sitt överskott av förnybar energi till Belgien för cirka 18,6 miljoner euro

Genom avtalet överför Finland det faktiska överskottet av sitt mål för förnybar energi till Belgien. Den fasta mängd som överförs är 1376,5 GWh. Köpesumman för överföringen är 18 582 750 euro, när det avtalades att priset för de statistiska överföringarna ska vara 13,5 euro/MWh för hela den mängd som säljs. Belgien betalar denna avgift till Finland den 30 september 2021.

Dessutom ska det avtalas om en eventuell överföring på högst 250 GW*, och Belgien ska meddela separat om utnyttjandet av överföringen inom den tidtabell som anges i avtalet. Det är nödvändigt att avtala om optionen, eftersom den slutliga mängden förnybar energi och andelen förnybar energi av den totala slutförbrukningen kommer att säkerställas först senare under det innevarande året. 

En i avtalet fastställd option kan realiseras helt eller delvis eller bli helt ogenomförd. Köpesumman för hela optionen är 3 375 000 euro. Om optionen genomförs (helt eller delvis) betalar Belgien en avgift enligt optionen till Finland före utgången av 2021.

I och med avtalet ökar "övriga inkomster" i budgeten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde med minst 18 582 750 euro år 2021 jämfört med tidigare uppskattningar.  

Finland och Belgien ska till Europeiska kommissionen anmäla de statistiska överföringarna senast den 31 december 2021, inklusive uppgifter om mängden och priset av överförd energi. Kommissionen har fått ett förhandsmeddelande om hur förhandlingarna framskrider den 31 mars 2021. 

Beredningen av de statistiska överföringarna och avtalsförhandlingarna sköttes på Finlands vägnar av arbets- och näringsministeriet. Med stöd av reglementet för statsrådet hör energipolitiken till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde och ministeriet ansvarar för det nationella genomförandet av direktivet om förnybar energi. Arbets- och näringsministeriet lämnade i september 2020 en utredning till riksdagen om inledande av avtalsenkäter och avtalsförhandlingar genom en E-skrivelse (E 104/2020 rd).

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

* Korrigering 24.6.2021: måttenhet GW korrigerad till GWh.

Tillbaka till toppen