Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Smidigare guldvaskning genom ändring av gruvlagen

Arbets- och näringsministeriet
29.6.2016 14.31
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 29 juni 2016 en lag om ändring av gruvlagen. Med hjälp av lagen smidiggörs guldvaskningen ur verksamhetsutövarens perspektiv och minskas myndigheternas administrativa börda. Lagen träder i kraft den 1 juli 2016.

Lagändringen ökar förutsebarheten inom guldvaskning och bidrar till att guldvaskningskulturen bevaras. Samtidigt ökas förutsättningarna för ett hållbarare utnyttjande av naturresurser, möjliggörs en effektiv guldvaskning samt ett fullständigt tillvaratagande av guldvaskningsobjekten.

Riksdagens ekonomiutskott konstaterade i sitt betänkande att den nu genomförda ändringen utifrån en helhetsbedömning är en balanserad lösning som beaktar guldvaskningens, urfolkens och primärproduktionens intressen.

Genom lagändringen blir den maximala arealen för ett guldvaskningsområde på nytt sju hektar i stället för nuvarande fem. En större maximal areal än i nuläget minskar behovet av parallella tillstånd i sådana fall då det i praktiken är fråga om en operativ helhet. Den maximala arealen var sju hektar i den gamla gruvlagen, som upphävdes år 2011.

Giltighetstiden för fortsatt guldvaskningstillstånd förlängs från tre till tio år. Den förlängda giltighetstiden minskar den administrativa bördan och ökar förutsebarheten i verksamheten, men förutsätter att myndigheten anvisar resurser för övervakningen.

Gruvmyndigheterna får möjlighet att bevilja verksamhetsutövare rätt att inleda guldvaskningsåtgärder trots att ändring sökts i tillståndsbeslutet. Detta gör det möjligt att göra förberedelser för guldvaskning eller att inleda guldvaskning i liten skala trots att tillståndet överklagats. En förutsättning är att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt och att sökanden ställer den säkerhet som gruvmyndigheten fastställt för att ersätta de förluster av förmåner och de kostnader som kan föranledas av att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.

I och med att myndighetens administrativa börda minskar, överförs gruvmyndighetens verksamhetsresurser från guldvaskningstillståndsärenden till anvisningar om och övervakning av verksamheten, som görs i samarbete med Forststyrelsen och NTM-centralen i Lappland.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Hannu Väänänen, ANM, tfn 050 410 4909
gruvöverinspektör Riikka Aaltonen, ANM, tfn 029 506 4216

Tillbaka till toppen