Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rehn & Lindström: Besluten vid budgetmanglingen kompletterar regeringens paket för företagande och sysselsättning

Arbets- och näringsministeriet
15.9.2016 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade budgetpropositionen för 2017 till riksdagen den 15 september 2016. De beslut om åtgärder som fattades vid budgetmanglingen kompletterar regeringens paket för företagande och sysselsättning som offentliggjordes i våras.

− I fråga om företagande riktas särskild uppmärksamhet mot mikroföretag och små företag som är viktiga ur tillväxtsynpunkt. Ett viktigt tillägg är exempelvis ett produktionsincitament för den audiovisuella branschen vars syfte är att locka betydande utländska tv- och filmproduktioner till Finland. Det öppnar samtidigt nya möjligheter för producenter av digitalt innehåll samt för t.ex. företagare inom turism- och logistikbranscherna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att multiplikatoreffekterna inom inspelningsbranschen kan vara verkligen stora, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

− Också de övriga beslut som fattades vid budgetmanglingen, såsom beslut om införande av företagaravdrag och mervärdesskatt enligt kontantprincipen samt en engångsersättning på 2 500 euro för att jämna ut de kostnader som familjeledigheter för kvinnliga arbetstagare orsakar arbetsgivaren, bidrar till att sänka tröskeln för att bli företagare, betonar minister Rehn.

− De åtgärder som ingår i budgetpropositionen stöder sysselsättningen och uppmuntrar till jobbsökning. De stärker det sysselsättningspaket som regeringen lanserade i våras och ökar den ekonomiska tillväxten, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Följande etapp i beredningen av företagar- och sysselsättningspolitiken är regeringens halvtidsöversyn våren 2017.

Åtgärderna i budgetpropositionen stöder sysselsättningspaketet

En reform av stor betydelse är effektivisering av arbets- och näringstjänsterna och ökad användning av privata serviceproducenter, för vilket regeringen föreslår ett anslag på 17 miljoner euro. Från och med ingången av det nya året genomförs de periodiska intervjuerna med arbetslösa vid behov som resultatbaserade köpta tjänster med tre månaders intervall. Detaljerna kring genomförandet utreds som bäst vid arbets- och näringsministeriet.

− Vårt mål med reformen är att stöda arbetssökande på ett bättre sätt än tidigare. Med hjälp av regelbundna intervjuer strävar vi efter att hitta lämpliga lösningar för varje arbetssökande, säger minister Lindström.

Budgetpropositionen ökar också antalet aktiva åtgärder vid hanteringen av sysselsättningen i och med att användningen av arbetslöshetsförmånerna utvidgas. Från och med ingången av 2017 kan anslag som är reserverade för arbetslöshetsförmåner användas för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen i oktober.

− Ändringarna ökar flexibiliteten hos utkomstskyddet för arbetslösa. Utkomstskyddet för arbetslösa stöder i fortsättningen arbetslösa i att hitta jobb eller att bli företagare. Enligt våra uppskattningar kommer cirka 10 000 arbetslösa att få möjlighet till sysselsättning, säger minister Lindström.

Budgetpropositionen ökar också möjligheterna att erbjuda arbetsprövning till arbetslösa arbetssökande i och med att begränsningar i lagstiftningen slopas. Målet är att öka arbetsprövningen inom branscher där det är typiskt med deltidsarbete.

− Tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna söker regeringen som bäst nya åtgärder att inkluderas i sysselsättningspaketet. Målet är att få nya förslag fram till utgången av september, säger minister Lindström.

Åtgärderna i paketet för företagande framskrider från beslut till verkställighet

Huvudparten av de ursprungliga åtgärder i paketet för företagande som beslutades i samband med regeringsprogrammet är redan i bruk. I fråga om företagens offentliga tillväxtfinansiering har exempelvis sammanlagt 600 miljoner euro i tilläggsfinansiering samlats utöver den tidigare finansieringsnivån. Också de åtgärder som offentliggjordes i våras framskrider enligt tidtabell:

Tröskeln för att anställa den första arbetstagaren sänks. Utredningen av olika genomförandealternativ blir klar hösten 2016 och ett tidsbundet försök genomförs med utgångspunkt i utredningen.

I samband med landskapsreformen slås företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna samman till en offentlig tillväxttjänst. Målet är att de viktigaste planerna för innehåll och produktion för tillväxttjänsten ska vara klara före utgången av 2016.

En innovationssedel, som sporrar allt fler små och medelstora företag till att utnyttja innovationskunnandet för att utveckla av deras konkurrenskraft, tas i bruk. I ett pilotprojekt som administreras av Tekes kan ett företag köpa tjänster med en servicesedel till ett värde av 5 000 euro av den expert som det valt. Det tvååriga försöket inleds i oktober 2016.

Skapandet av en databank för innovationer inleds som ett pilotprojekt som finansieras av Tekes. De olika genomförandemodellerna utformas före slutet av 2016 och det faktiska försöket inleds senast i april-juni 2017. Syftet är att påskynda ett bättre utnyttjande av forskningskunskaper, innovationer och patent.

Anställning av utländska specialsakkunniga som tillväxtföretag behöver underlättas genom att flaskhalsarna i tillståndsprocesserna gås igenom. Samtidigt möjliggörs beviljande av uppehållstillstånd och grundande av företag med stöd av start up-företagande. En arbetsgrupp som har tillsatts av inrikesministeriet utreder för närvarande vilka lagändringar som krävs. Regeringens propositioner lämnas under 2017.

Ett utkomstskydd för arbetslösa för självsysselsatta utvecklas. I juni 2016 utsågs Akavas direktör Maria Löfgrens och Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellsténs till utredare för att kartlägga ändringsbehoven. Utredarnas förslag om ändringsbehoven fås senast den 14 december 2016.

Anslaget under ANM:s huvudtitel 2928 miljoner euro

ANM:s prioritering i budgetpropositionen för 2017 är tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av regeringsprogrammets sysselsättnings- och tillväxtmål. Den baserar sig på en framgångsrik företagsverksamhet som skapar innovationer, sysselsättning och välfärd i Finland. Anslagen under ministeriets huvudtitel uppgår till 2928 miljoner euro, vilket är drygt 8 miljoner euro mindre än anslagen i den ordinarie statsbudgeten för det innevarande året.

I anslagen under huvudtiteln ingår betydande ökningar i utbetalningarna från EU:s strukturfonder (115 miljoner euro), integrationsersättningarna till kommuner (58 miljoner euro) och produktionsstödet till förnybar energi (39 miljoner euro). Också det nya stödet för kompensering av indirekta kostnader för utsläppshandeln ökar utgifterna under huvudtiteln med 43 miljoner euro.

Anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice å sin sida minskar med 163 miljoner euro huvudsakligen beroende på överföringar mellan huvudtitlarna och Tekes anslag för utbetalning av understöd minskar med 56 miljoner euro på grund av tidigare fattade beslut.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029504 7165
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029506 0066
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029506 2135

Tillbaka till toppen