Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nyland är Finlands lokomotiv när det gäller turismefterfrågan

Arbets- och näringsministeriet
4.5.2017 11.11
Pressmeddelande

Av efterfrågan på turismtjänster i Finland riktade sig nästan hälften till Nyland. Av den regionala turismefterfrågan var över en femtedel koncentrerad i synnerhet till Lappland, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets rapport Alueellinen matkailutilinpito (Regionala satelliträkenskaper för turismen), som offentliggjordes vid Visit Finlands årliga seminarium den 4 maj 2017.

Andelen utländsk efterfrågan var större än en fjärdedel i fem landskap: Nyland, Åland och Kymmenedalen samt Södra Karelen, där andelen utländsk efterfrågan var så mycket som 67 procent på grund av ryska turister, och Lappland, där 40 procent av turismefterfrågan var utländsk. I övriga landskap var andelen inhemsk turismefterfrågan i genomsnitt över 80 procent.

Nyland och Lappland i topp i fråga om utländska turisters övernattningar

Av utländska turisters efterfrågan på resor som inkluderade övernattning riktade sig över hälften till Nyland och en tiondel till Lappland. Av efterfrågan på dagsresor var däremot nästan 80 procent koncentrerad till två landskap: Nyland och Södra Karelen. I fråga om användningen av egna stugor var de mest betydande landskapen Lappland och Södra Savolax.

År 2014 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 137 000 personer i hela landet. En dryg tredjedel av dessa arbetade i Nyland. I Birkaland respektive Egentliga Finland arbetade drygt 10 000 personer inom turismsektorerna. Sammanlagt lite över hälften av alla som var sysselsatta inom turismsektorerna arbetade i dessa landskap med stora städer. Största delen arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet och passagerartrafik.

Turismens andel av landskapens BNP varierar mellan 1 och 15 procent beroende på landskap. Turismens andel av BNP i hela landet är cirka 2,5 procent. Turismens andel av landskapens BNP är störst på Åland (14,9 procent) på grund av passagerarfartygstrafiken, i Lappland (5,9 procent) och i Kajanaland (3,9 procent). Även i Nyland överstiger turismens andel av landskapets BNP landets medelvärde och utgör 2,7 %, i synnerhet på grund av passagerartrafiken.

Turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen per landskap utreddes med en enhetlig metod senast för över 10 år sedan. Resultaten från de regionala satelliträkenskaperna för turismen kan utnyttjas vid bl.a. regionplanering och regionalt utvecklingsarbete samt i forskningssyfte. Turismräkenskaperna, dvs. satellitkontot för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs på ett mångsidigt och heltäckande sätt.

Rapport: Regionala satelliträkenskaper för turismen – turismens effekter på den regionala ekonomin och sysselsättningen 2013 – 2014 (på finska, referat på svenska):

Mer ingående resultat har publicerats som databastabell i Finpro Visit Finlands statistiktjänst Rudolf


Ytterligare upplysningar:
Nina Vesterinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 013
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 0295 512 984

Tillbaka till toppen