Ohjeet ja seuranta

Ns. RES-direktiivi edellyttää, että jäsenvaltio toimittaa komissiolle uusiutuvan energian toimintasuunnitelman joka toinen vuosi.

RES-direktiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta. RES-direktiiviä on muutettu ns. ILUC-direktiivillä (EU) 2015/1513.

RES-direktiivi ja siihen ILUC-direktiivillä tehdyt muutokset on osittain saatettu voimaan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ohjeella.

Lisätietoja: Pekka Grönlund