Förordningen om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor har uppdaterats

Arbets- och näringsministeriet 25.6.2015 13.00
Pressmeddelande

Regeringen utfärdade den 25 juni 2015 en förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor. Förordningen gäller bland annat tillståndsförfaranden och övervakning som hänför sig till tillverkningsanläggningar och upplag för explosiva varor. Genom förordningen preciseras bestämmelserna i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt eftersträvas klarhet i den nuvarande regleringen.

Genom den nya förordningen genomförs också kraven i det nya direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Till största delen har dessa krav i Seveso III-direktivet genomförts genom en ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt genom statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier. Dessa författningar trädde i kraft den 1 juni 2015.

I förordningen finns även bestämmelser om begränsningar av överlåtelse, innehav och användning av explosiva varor, vilka bestämmelser kvarstår nästa oförändrade.

Genom förordningen genomförs också delvis det nya direktivet om pyrotekniska artiklar. I förordningen finns bestämmelser om bland annat nationella begränsningar i fråga om pyrotekniska artiklar (inklusive fyrverkeripjäser), dvs. till exempel vilka fyrverkeripjäser som inte får överlåtas till konsumenter.

I övrigt finns bestämmelser om pyrotekniska artiklar i lagen och statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, vilka träder i kraft den 1 juli 2015.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter den nuvarande förordningen om explosiva varor. Inom en snar framtid ska dessutom statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor utfärdas.

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Tapani Koivumäki, ANM, tfn 029 506 3722

överinspektör Pauliina Kanerva, ANM, tfn 029 506 0160