ILO 100 år


ILO 100-årsjubileumsårets symbol

 

 

 

 

FN:s internationella arbetsorganisation ILO fyllde 100 år och dryftar framtiden för den globala arbetsmarknaden och arbetet när arbetslivet befinner sig i ett brytningsskede. I och med avregleringen av handeln och den tekniska utvecklingen kan företag lättare än tidigare låta utföra arbete bland annat i länder med lägre arbetskraftskostnader och närmare stora marknadsområden.

ILO bildades 1919 för att främja social rättvisa i syfte att bevara en hållbar världsfred. ILO strävar efter att främja anständigt arbete överallt i världen. Finland blev medlem i ILO samtidigt som vårt land gick med i Nationernas förbund 1920.

Tre evenemang jubileumsåret till ära

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Finlands ILO-delegation ordnade tre evenemang i Finland i samband med 100-årsjubileet. Vid evenemangen behandlades aktuella ämnen som rör arbetslivet såsom omvälvningar och kompetens i arbetet, jämställdhet i arbetslivet, arbetstagarnas och arbetsgivarnas föreningsfrihet och förhandlingsrätt samt dryftas ILO:s roll och inflytande.

Det första evenemanget ordnades i maj i Tammerfors, det andra i september i Rovaniemi och det tredje i februari 2020 i Helsingfors. Finland ordnade även tillsammans med Schweiz ett evenemang kring temat ILO i Genève i november 2019. 

För ILO kulminerade 100-årsjubileet vid en arbetskonferens som hölls i Genève den 10–21 juni 2019. På konferensen godkändes bland annat med anledning av 100-årsjubileet en deklaration som anger riktlinjerna för ILO:s framtida utmaningar. Vid arbetskonferensen företrädes Finland av en delegation som tillsattes av statsrådet.

Ett anständigt arbete bygger på investeringar i livslångt lärande, jämställdhet och sociala skyddsnät

Som underlag för diskussionen publicerade ILO den 22 januari 2019 en rapport från Världskommissionen som dryftar framtidens arbete. I rapporten tas upp betydande möjligheter och utmaningar som gäller arbetets digitalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar. Ordförande för kommissionen var Sveriges statsminister Stefan Löfven och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

Rekommendationerna i rapporten betonar behovet av satsningar på livslångt lärande, sociala skyddsnät och ökad jämställdhet. Utvecklandet av arbetsmarknadsinstitutionerna och arbetsmarknadsdialogen samt främjandet av grön ekonomi genom anständigt arbete och hållbart arbetsliv betonas också.

ILO är till sin karaktär en normativ organisation, på vars möten regeringar, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans bereder globala standarder för arbetslivet. För närvarande bereds en konvention och en rekommendation mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Ett glädjefyllt år 2019 med ILO

ILO:s jubileumsår erbjöd Finland goda möjligheter att genom internationellt samarbete påverka frågor som är centrala med avseende på en hållbar tillväxt. De framtida utmaningar i arbetslivet som ILO har identifierat är i stort sett desamma som ministeriernas kanslichefer här i Finland har lyft fram i rapporten Möjligheter för Finland. Detta skriver Antti Närhinen och Päivi Kantanen i sitt blogginlägg (på finska) om jubileumsårets betydelse.

Ytterligare information: Liisa Heinonen, liisa.heinonen(at)tem.fi;  Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi;  Elli Nieminen, elli.nieminen(at)tem.fi