Kansainvälinen yhteistyö

Osaamisesta käytävään globaaliin kilpailuun vastaaminen vaatii kotimaisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (T&I) kansainvälistämistä. Se tukee Suomen omaa kasvua ja kehitystä, vahvistaa monenkeskistä ja kahdenvälistä yhteistyötä keskeisimpien kumppanimaiden kanssa, edistää vaikutusmahdollisuuksiamme osana laajempia yhteisöjä sekä parantaa kykyämme kantaa vastuuta yhteisten, yli rajojen käyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Kansainvälinen T&I-yhteistyö on usein sopimusperusteista perustuen mm. Euroopan unionin ja kansainvälisten tai eurooppalaisten alan järjestöjen jäsenyyteen.    

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tarkoituksena on tukea unionin kilpailukyvyn, myös sen teollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä sekä edistää tutkimustoimintaa, jota pidetään tarpeellisena EU:n muiden politiikkojen kannalta.   

EU:n toimet rajoittuvat pääsääntöisesti T&I-toiminnan rahoittamiseen ja toimintaolosuhteiden parantamiseen sekä rajat ylittävää yhteistyötä tukeviin toimiin. EU:n rahoittama T&I-toiminta on puettu monivuotisten puiteohjelmien muotoon. Käynnissä on järjestyksessään kahdeksas tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma vuosille 2014-2020, Horisontti 2020.

EU:n kilpailukykyneuvosto tekee tarvittavat päätökset yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen siten, että pyritään turvaamaan kansalliset edut samalla kun edistetään koko Euroopan kilpailukykyä.

Suomen kannanmuodostus EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kysymyksiin tapahtuu valtioneuvoston yhteisen menettelyn mukaisesti. Päävastuu EU:n T&I-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kannanottojen määrittelystä on työ- ja elinkeinoministeriöllä yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Euroopan parlamentissa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan päävastuu on Teollisuus, tutkimus ja energia -valiokunnalla (ITRE).

EU on myös globaalissa yhteistyössä Suomelle tärkeä vaikuttamis- ja yhteistyökanava. EU käy komission johdolla vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa vahvistaakseen laajempaa kansainvälistä T&I-yhteistyötä EU:n poliittisten tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on useita kansainvälisiä, kahdenvälisiä ja monenkeskisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla.

Lisätietoja:

Timo HaapalehtoHanna Vuorinen