Kansainvälinen yhteistyö

Yhteistyötä Euroopan unionissa

Työelämään liittyviä asioita käsitellään Euroopan unionin (EU) ministerineuvoston työllisyyttä, sosiaaliasioita, terveyttä ja kuluttajasuojaa käsittelevissä TSTK-neuvoston kokouksissa.

EU:n työlainsäädäntöä ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä asioita valmistellaan ministereiden päätettäväksi sosiaaliasioita käsittelevässä EU:n neuvoston työryhmässä. Työtä tehdään myös erilaisten komiteoiden, työryhmien, asiantuntija- ja muiden ryhmien ja verkostojen puitteissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat mukana EU:n työllisyyskomiteassa (EMCO).  EMCO seuraa työllisyystilanteen ja -politiikan kehittymistä unionissa ja sen jäsenvaltioissa sekä osallistuu Euroopan työllisyysstrategian laatimiseen ja eurooppalaisen ohjausjakson toimeenpanoon.

Työ- ja elinkeinoministeriö kuuluu Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkostoon (PES). Sen tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttaminen erityisesti palveluja uudistamalla ja tehostamalla yhteistyötä.

Ministeriö on mukana työvoiman liikkuvuutta edistävässä eurooppalaisessa työnvälitysverkostossa Euresissa. Ministeriön roolina on toimia Euresin kansallisena koordinointitoimistona suhteessa komissioon, Euroopan työviranomaiseen (ELA) sekä muihin jäsenmaihin. Esimerkki asiantuntijaryhmistä on Euroopan komissiota yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisessä tukeva asiantuntijaryhmä (GECES). Ministeriö osallistuu myös EU:n työsuhdepääjohtajien kokouksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu myös EU:n elin- ja työolojen kehittämisvirasto Eurofoundin hallintoneuvoston työhön. Eurofoundin tehtävänä on tarjota tietoa, neuvontaa ja asiantuntemusta elinoloista ja kestävästä työstä, työmarkkinasuhteista, työmarkkinoiden muutoksesta ja laadusta ja elämästä sekä julkisista palveluista EU:n sosiaalipolitiikan alan keskeisille toimijoille vertailutietojen, tutkimusten ja analyysien perusteella.

Euroopan työviranomaisen (ELA) tarkoituksena on tukea EU-lainsäädännön noudattamista ja sen täytäntöönpanon koordinointia jäsenmaiden välillä työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla. ELA parantaa yksityishenkilöiden ja työnantajien tiedonsaantia työvoiman rajat ylittävän liikkuvuuden tilanteissa.

Komissio asetti vuonna 2016 pimeän työn vastaisen foorumin. Jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa viranomaisilla on haaste puuttua pimeään työhön. EU-foorumin työ jatkuu ELA:ssa siirtymäkauden jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen viranomaisten yhteistyöverkosto tukee EU-foorumin työtä. Verkoston tärkeä tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoille pimeän työn vastaisesta yhteistyöstä, valvontakeinoista, uusista ilmiöistä ja parhaista käytännöistä sekä edistää kansallisia strategioita, toimia ja ohjelmia pimeän työn torjumiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälinen yhteistyö (ILO)

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa Kansainvälisen työjärjestön ILOn asioiden kansallisesta yhteensovituksesta. ILO on YK:n vanhin erityisjärjestö. ILOn tehtävänä on kehittää kansainvälisiä työelämän standardeja ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lisätietoja, katso TEM:n ILO-sivusto.

OECD ja Euroopan neuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee yhteistyötä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kanssa sekä osallistuu Euroopan neuvoston uudistetun sosiaalisen peruskirjan noudattamista koskevaan työhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu työmarkkinoita, työoikeutta ja työympäristöpolitiikkaa koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön työelämän ministerineuvostossa (MR-A) sekä työelämän virkamieskomiteassa (ÄK-A) ja sen jaostoissa. Lisäksi ministeriö osallistuu kotouttamista koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Maahanmuuttoasioissa laajaa yhteistyötä

Kotouttamispolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU–yhteistyöstä. Ministeriö toimii jäsenenä säännöllisesti komission johdolla kokoontuvassa eurooppalaisessa kotouttamisasioiden verkostossa (EIN). Verkoston tehtävänä on muun muassa varmistaa, että kansalliset ja unionin tason toimet tukevat toisiaan. Komissio tukee verkoston puitteissa jäsenvaltioiden vuorovaikutusta kohdennetuilla koulutustoimilla, kuten opintokäynneillä, vertaisarvioinneilla, keskinäisellä avulla ja tiettyjä kotouttamisen näkökohtia käsittelevillä vertaisoppimistyöpajoilla.

Lisäksi ministeriö osallistuu IGC:n (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kotouttamista käsittelevien työryhmien toimintaan.

Kansainvälisiä organisaatioita ja järjestöjä, joiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriö tekee yhteistyötä työelämään liittyvissä asioissa.