Kansainvälinen yhteistyö

Työelämään liittyviä asioita käsitellään Euroopan unionin ministerineuvoston työllisyyttä, sosiaaliasioita, terveyttä ja kuluttajasuojaa käsittelevissä TSTK -neuvoston kokouksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat mukana EU:n työllisyyskomiteassa, joka seuraa työllisyystilanteen ja -politiikan kehittymistä unionissa ja sen jäsenvaltioissa sekä osallistuu Euroopan työllisyysstrategian laatimiseen.

EU:n työlainsäädäntöä ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä asioita valmistellaan ministereiden päätettäväksi sosiaaliasioita käsittelevässä EU:n neuvoston työryhmässä. Työtä tehdään myös erilaisten komiteoiden, työryhmien, asiantuntija- ja muiden ryhmien ja verkostojen puitteissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö kuuluu Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkostoon (PES), jonka tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttaminen erityisesti palveluja uudistamalla ja tehostamalla yhteistyötä.

Ministeriö on mukana työvoiman liikkuvuutta edistävässä eurooppalaisessa työnvälitysverkostossa Euresissa. Verkostot ovat esimerkkejä toiminnasta, jota rahoitetaan laajasta EU:n työllisyyttä ja sosiaalista innovointia edistävästä ohjelmasta (”EaSI”). Ministeriö osallistuu myös EU:n työsuhdepääjohtajien kokouksiin. Esimerkki asiantuntijaryhmistä on Euroopan komissiota yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisessä tukeva asiantuntijaryhmä (GECES).

Komissio tukee pimeän työn torjuntaa pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän foorumin avulla. Jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa viranomaisilla on haaste puuttua pimeään työhön. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kansallinen viranomaisten yhteistyöverkosto tukee EU -foorumin työtä. Verkoston tärkeä tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoille pimeän työn vastaisesta yhteistyöstä, valvontakeinoista, uusista ilmiöistä ja parhaista käytännöistä.

Maahanmuutto- ja ILO-asioissa laajaa yhteistyötä

Kotouttamispolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU –yhteistyöstä. Ministeriö toimii jäsenenä säännöllisesti komission johdolla kokoontuvassa eurooppalaisessa kotouttamisasioiden verkostossa (EIN) Verkoston tehtävänä on mm. varmistaa, että kansalliset ja unionin tason toimet tukevat toisiaan. Komissio tukee verkoston puitteissa jäsenvaltioiden vuorovaikutusta kohdennetuilla koulutustoimilla, kuten opintokäynneillä, vertaisarvioinneilla, keskinäisellä avulla ja tiettyjä kotouttamisen näkökohtia käsittelevillä vertaisoppimistyöpajoilla.

Lisäksi ministeriö osallistuu IGC:n (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kotouttamista käsittelevien työryhmien toimintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asioiden kansallisesta yhteensovituksesta. ILO on YK:n vanhin, vuonna 2019 sata vuotta täyttävä erityisjärjestö, joka kehittää kansainvälisiä työelämän standardeja ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lisätietoja ks. TEM:n ILO-sivusto.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee yhteistyötä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kanssa sekä osallistuu Euroopan neuvoston uudistetun sosiaalisen peruskirjan noudattamista koskevaan työhön.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu työmarkkinoita, työoikeutta ja työympäristöpolitiikkaa koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön työelämän ministerineuvostossa (MR-A) sekä työelämän virkamieskomiteassa (ÄK-A) ja sen jaostoissa. Lisäksi ministeriö osallistuu kotouttamista koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Kansainvälisiä organisaatioita ja järjestöjä, joiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriö tekee yhteistyötä työelämään liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: Lippe Koivuneva