Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

TEM031:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM031:00/2017

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Työllisyys ja kilpailukyky

spetsprojekt Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

åtgärder Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lagberedning

HE laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  23/2018
  26/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

Maakunta- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyen uudistetaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, rakennerahastojen hallinnointia, yritystukia ja alueiden kehittämistukia koskeva lainsäädäntö.

Ansvarig ministerTyöministeri Jari Lindström

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2014) ja sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Esitys liittyy valmisteilla olevaan aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen, jossa työ- ja elinkeinotoimistojen nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yrityspalvelut kootaan ja uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi sekä nykyisten maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät siirretään maakuntien hoidettavaksi. Julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnvälitykseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista. Aluiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevaan lakiin koottaisiin kasvupalveluun ja aluekehittämiseen (ml. rakennerahastotoiminta) liittyvien tukien myöntämistä koskevat säännökset. Lisäksi työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinotoimistoille nykyisin kuuluvat työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien hoidettavaksi.

Ytterligare uppgifter