Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

TEM155:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM155:00/2020

Ärendenummer VN/28640/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, 9 kap. 5 § och 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 2 a kap. 13 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  12/2021
  13/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 46/2021

Asiakas voitaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana siirtää toisen kokeilukunnan tai takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Työttömyysturvatehtäviä siirrettäisiin laajemmin työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueiden kunnille. Muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä selkeytettäisiin. Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa korjattaisiin. Lisäksi kuntakokeilulakiin tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2021.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on edistää kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työttömän työnhakijan työttömyysturva-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja sujuvuutta. Tavoitteena on myös mahdollistaa asiakkaan henkilökohtaisten olosuhteiden huomioiminen kokeiluun sijoittumisessa kokeilulainsäädännön reunaehdot huomioiden.

Esityksen tavoitteena on myös korjata asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on mahdollistaa kuntakokeilussa käyttöoikeuden myön-täminen työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmään kuntayhtymän palveluksessa olevalle virkamiehelle vastaavin edellytyksin kuin kunnan palveluksessa olevalle virkamiehelle. Toiseksi tavoitteena on mahdollistaa käyttöoikeuden myöntäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin myös kuntayhtymän palveluksessa olevalle henkilölle ja myös muulle kuin virkasuhteessa olevalle henkilölle, joka hoitaa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä.

Lisäksi esityksen tavoitteena on selkeyttää muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä ja varmistaa, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilun päättymistä 30.6.2023 varten on olemassa riittävät säännökset asiakkaiden palveluiden ja oikeuksien sekä henkilöstön siirtymisen turvaamiseksi.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia.

Utgångspunkter

Eduskunta on hyväksyessään ehdotuksen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta hyväksynyt myös kaksi lausumaa (EV 216/2020 vp). Niistä ensimmäisen mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee säännökset, jotka mahdollistavat työllisyyden kuntakokeilun kokeilualueen kunnan asiakkaan siirtämisen perustellusta syystä työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi ja antaa niitä koskevan esityksen eduskunnalle mahdollisimman pian. Toisen lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset työttömyysturvatehtävien hallituksen esityksissä (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) ehdotettua laajemmaksi siirtämiseksi työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueen kunnille ja antaa niitä koskevan esityksen eduskunnalle mahdollisimman pian.

Harkinnanvaraiseen kulukorvaukseen tehdyn väliaikaisen muutoksen on arvioitu lisäävän huomattavasti sen käyttöä. Säännökset harkinnanvaraista kulukorvausta koskevien päätösten muutoksenhausta ovat tällä hetkellä jossain määrin epäselvät. Säännöksiä on välttämätöntä selkeyttää päätösmäärien kasvaessa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien esitysten eduskuntakäsittelyn aikana ja jälkeen on myös ilmennyt eräitä muita muutostarpeita. Muutokset olisi perusteltua toteuttaa tässä samassa yhteydessä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut