Arbetslagstiftning

I arbetslagstiftningen ingår bl.a. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, diskrimineringslagen, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om kollektivavtal, lagen om alterneringsledighet (delvis social- och hälsovårdsministeriet, SHM), lagen om studieledighet, lönegarantilagen samt lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen, dvs. samarbete inom företagen, styrelserepresentation och personalfonder.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av arbetslagstiftningen.

Arbetslagstiftningen bereds genom ett trepartssamarbete med arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer. Arbetstagarnas arbetsvillkor bestäms förutom i arbetslagstiftningen bl.a. i kollektivavtalen för olika branscher.

Tillsynen över arbetslagstiftningen hör till stor del till arbetarskyddsmyndigheterna som arbetar inom ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken (RFV) och som är underställda social- och hälsovårdsministeriet. Tillsynen över lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen hör till samarbetsombudsmannen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i beredningen av Europeiska unionens arbetslagstiftning och Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner (se ANM:s ILO-sidor). Ministeriet stöder och utvärderar med hjälp av undersökningar bl.a. beredningen och uppföljningen av arbetslagstiftningen.

 

Ytterligare information:
Uppdaterad arbetslagstiftning, finlex.fi
Broschyrerna över arbetslagstiftningen


Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi