Förnybar energi gick förbi fossil energi i energiförbrukningen och biogas inkluderades i distributionsskyldigheten

18.1.2022 12.18
ANM
Uusien energialähteiden käyttö energian loppukulutuksesta vuonna 2020. EU:n tavoite Suomelle 38 %. Suomen kulutus 43,9 % (luvussa huomioitu tilastosiirto). Suomi ylitti uusiutuvan energian käyttötavoitteensa 5,9 %.
Andelen förnybar energi i den totala energiförbrukningen ökade 2020 och blev större än andelen fossil energi. Den snabba höjningen av priset på utsläppsrätten bidrar till investeringar i och användning av förnybar energi.

Arbets- och näringsministeriet gav en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa

14.1.2022 13.44
ANM
Kuvassa Loviisan ydinvoimala
Den 14 januari 2022 gav arbets- och näringsministeriet en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. I sin slutsats ger kontaktmyndigheten sin syn på projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen grundar sig på konsekvensbeskrivningen, på utlåtanden och åsikter och på ministeriets egen granskning.

Kursen i artificiell intelligens Elements of AI kommer även i fortsättningen att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens

10.1.2022 10.14
ANM
Elements of AI -logo
Elements of AI, som lanserades under Finlands EU-ordförandeskap, är den första utbildning som lanseras i hela Europa och en viktig satsning på kunskaper i artificiell intelligens i hela Europa. Kursen har publicerats på EU:s alla officiella språk. Utbildningen som inletts med arbets- och näringsministeriets finansiering fortsätter att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens även i framtiden i form av ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor.

Utkastet till förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken på remiss

7.1.2022 12.54
ANM
Kuvassa vetytankkeja
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om den nya förordningen om främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2022–2025. Enligt förslaget ska stödordningen i fortsättningen också främja infrastrukturen för tankning av vätgas.

Migrationsinstitutets utredning stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft genom att lyfta fram utvecklingsbehov i myndighetsarbetet

11.1.2022 11.21
ANM
Mannen skriver under kontraktet.
Utnyttjandet av utländsk arbetskraft förutspås öka i Finland när arbetskraftsinvandringen ökar. För att problem ska kunna förebyggas krävs det mer information om fenomen i anslutning till utnyttjande och mer omfattande satsningar på myndigheternas resurser och samarbete än för närvarande. 

Finland klarar sig bra i jämförelsen av genomförandet av EU:s inre marknad

10.1.2022 12.09
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Resultattavlan för 2020 som mäter genomförandet av EU:s inre marknad har publicerats. Med inre marknaden avses den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital inom EU. Till den nyaste resultattavlan har fogats tre nya aktuella teman som påverkar den inre marknaden: små och medelstora företags verksamhetsmiljö, en grön omställning inom industrin samt marknadskontroll.

Visa mer...

Kolumner

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister