Delegation för civiltjänstärenden 2016-2019 och utbildningssektion

TEM021:00/2016 Organ

Enligt civiltjänstlagens (1446/2007) 6 § 2 mom. bistår delegationen för civiltjänstärenden, som tillsätts av statsrådet, arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planeringen av civiltjänsten.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM021:00/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.5.2016 – 30.4.2019

Datum för tillsättande 28.4.2016

Typ av organ Delegation

Sammandrag

Enligt civiltjänstlagens (1446/2007) 6 § 2 mom. bistår delegationen för civiltjänstärenden, som tillsätts av statsrådet, arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planeringen av civiltjänsten.

Utgångspunkter

Enligt civiltjänstlagens (1446/2007) 6 § 2 mom. bistår delegationen för civiltjänstärenden, som tillsätts av statsrådet, arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planeringen av civiltjänsten.

Enligt statsrådets förordning om civiltjänst (1461/2007)1 § har delegationen för civiltjänstärenden till uppgift att
1) fungera som kontaktorgan mellan de myndigheter som svarar för ordnandet av civiltjänst och de myndigheter som svarar för ordnandet av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007),
2) följa verkställandet av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring,
3) ge utlåtanden om och lägga fram förslag till utvecklande av civiltjänsten och den kompletterande tjänstgöringen.
Enligt 2 a § finns underställd delegationen en utbildningssektion för civiltjänst. Utbildningssektionen för civiltjänst utvärderar, utvecklar och övervakar utbildningen under civiltjänstens grundutbildningsperiod.

Ytterligare uppgifter