TEMatiikkaa-blogi

Blogit

TE-palvelustrategia viitoittamaan palvelujen kehitystä

Elisabet Heinonen Julkaisupäivä 16.12.2020 12.57 Blogit

Elisabet Heinonen TE-hallinnon rakenteisiin ja toiminnan organisointiin liittyy tällä hetkellä voimakkaita muutospaineita, muun muassa vuoden 2021 alkupuolella käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut, pohjoismaisen työvoimapalvelumallin ja pysyvän TE-palvelurakenteen valmistelu, jatkuvan oppimisen palveluorganisaation uudistaminen sekä monialaisten palvelujen laajentuminen.  Teknologian kehitys ja digitalisaatio sekä työmarkkinoiden, työn, osaamisen ja elinkeinorakenteen muutokset vaikuttavat myös keskeisesti TE-palvelujärjestelmän toimivuuteen. Tässä muuttuvassa ja osin epäselvässä tilanteessa tarvitaan selkeää palvelustrategiaa, jolla muutoksiin vastataan.

Näihin muutoksiin vastaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut TE-palvelustrategian. Strategia on työstetty aktiivisessa vuorovaikutuksessa TE-palvelujen johdon ja asiantuntijoiden sekä eri kyselyjen kautta myös sidosryhmien edustajien kanssa. Palvelustrategian linjausesitykset perustuvat kattavaan TE-palvelujen nykytilan tietopohjaan ja SWOT-analyysiin.

TE-palvelustrategian tukijalat ovat asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus

TE-palvelustrategia pyrkii vastaamaan siihen, millaisilla palveluilla, palvelukokonaisuuksilla, palvelu- ja asiakasmallilla sekä henkilöstön osaamisella ja tiedolla johtamisella TE-palvelut pystyvät parhaiten vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin. Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus ovat strategian tukijalat. Yksilöllisillä, oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla palveluilla sekä palvelukokonaisuuksilla edistetään niin työnhakijoiden työllistymistä kuin yritysten työvoiman saatavuutta. Kyse on vahvasti työ- ja elinkeinopolitikan yhteensovittamisesta.  Strategia tukee myös osaltaan valmistautumista pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteutukseen.

On hyvä muistaa, että TE-palvelujen henkilö- ja yritysasiakkaiden asiakaspalautteet ovat viime vuosina pysyneet hyvällä tasolla. Palveluita käyttäneet asiakkaat luottavat TE-palvelujen palvelukykyyn. On tärkeää ylläpitää tätä palvelukykyä sekä varmistaa palvelujen laatu ja vaikuttavuus myös jatkossa. Näin voidaan parhaiten varmistaa se, että TE-palvelujen parhaat toimintamallit ja käytännöt ovat hyödynnettävissä ja siirrettävissä myös tulevaan, pysyvään TE-palvelurakenteeseen.

TE-palveluiden kehittämisessä keskeistä on strateginen kumppanuus, digitaalisuus ja asiakaspalvelun yksilöllisyys

TE-palvelustrategiassa kuvataan TE-palvelujen lähivuosien visio, jossa strateginen kumppanuus, digitaalisuus sekä asiakaspalvelun yksilöllisyys ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia läpileikkaavia ajureita. Linjausesityksissä korostuu työnantajalähtöisen rekrytointipalvelun ja yksilöllisen palvelun varmistaminen.

Työnantaja- ja työnvälityspalvelut yhdistetään rekrytointipalveluiksi. Aktiivisella kontaktoinnilla ja yhteydenpidolla yrityksiin sekä työnhakijoiden monipuolisella osaamisen tunnistamisella edistetään työvoiman saatavuutta. TE-palveluita on jo pitkään kehitetty tähän suuntaan ja toiminta on tuottanut hyviä tuloksia.

Mitä enemmän olemme yhteydessä yrityksiin ja tunnistamme yritysten rekrytointitarpeita, sitä paremmin pystymme esittelemään osaajia yritysten tarpeisiin. Tästähän TE-palvelujen ydintehtävässä on kyse. Rekrytointipalvelujen tunnettavuutta on tuettu eri viestintäkampanjoilla, ja viestinnässä voidaankin hyödyntää jo olemassa olevia, muun muassa #KylläLöytyy, kampanjakonsepteja.

Linjausesitysten toisena kärkenä on asiakaslähtöinen, yksilöllinen palvelu. Yksilöllinen palvelu pohjautuu monipuoliseen palvelutarpeen arviointiin ja haastattelujen asiakas- ja ratkaisuhakuisuuteen. TE-asiantuntijoiden työssä on jo vuosia korostettu ohjauksellisen ja ratkaisukeskeisen työotteen merkitystä. Nyt tätä osaamista ja toimintatapaa vahvistetaan entisestään. Työtapa tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yhdessä kumppaneiden kanssa toimivien, asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. Näin olemassa olevat ja kumppanien palvelut kytketään osaksi asiakkaan yhtenäistä palvelupolkua ja –kokonaisuutta.

TE-palvelustrategian jalkauttaminen

Palvelustrategia koskee valtion eli TE-toimistojen, TE-Asiakaspalvelukeskuksen ja osin ELY-keskusten (hankinnat, yrityspalvelut) tuottamia TE-palveluja. Strategia on luonteeltaan muutosvaiheen strategia, joka linjaa lähivuosien TE-palvelujen painopisteet. Strategia elää ajassa ja sen toimeenpanoa tullaan arvioimaan jatkuvasti, myös yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa. Strategian väliarviointi tehdään vuonna 2023, jolloin päätetään sen jatkosta.

Tiedämme kaikki, ettei pelkkä strategia-asiakirja ole riittävä halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Tarvitaan linjausesitysten jalkauttamista käytäntöön sekä yhteistä vuoropuhelua. Strategian avulla hyviä toimintamalleja ja työkäytäntöjä voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin kaikkien alueiden käyttöön. On myös huomioitava, että osa TE-toimistoista toimii jo strategialinjausten mukaisesti.

TEM tulee pyytämään alueiden konkreettiset linjausesitysten toimeenpanosuunnitelmat helmikuun 2021 loppuun mennessä. Strategian toimeenpanoa tullaan tukemaan myös jatkuvalla viestinnällä, TE-asiantuntijoiden osaamisen kehittämisellä sekä tiedolla johtamisen työvälineillä.

Toivon kovasti, että tämä muutosstrategia osaltaan tukee TE-palvelujen parissa työtä tekeviä. Työ on vaativaa ja sillä on vaikutuksia koko Suomen hyvinvointiin. Työllisyystulokset syntyvät TE-palvelujen arjessa; henkilö- ja yritysasiakkaiden asiantuntevassa ja aidossa kohtaamisessa.

Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö

TE-palvelustrategia: Valtion työvoima- ja yrityspalveluita koskeva palvelustrategia vuosille 2021–2023

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.