Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki 30.6.2017 ja vuosilomalaki 30.6.2018 mennessä)

TEM043:00/2016 Säädösvalmistelu

Kolmikantainen työryhmä selvittää työaikasääntelyn kokonaisuutta ja selvityksensä perusteella valmistelee esitykset, joilla päivitetään työaikalain ja vuosilomalain säännökset 2020-luvun tarpeisiin. Toimeksianto perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM043:00/2016

Asianumerot TEM/1225/00.04.01/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.6.2016 – 30.6.2018

Asettamispäivä 28.6.2016

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus EV 306/2018

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän tehtävänä on laatia säännökset, joita sovelletaan sekä työsuhteissa että julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa.

Työn alussa työryhmän tulee arvioida sääntelyn sujuvoittamiseen ja norminpurkuun sekä hallituksen yrittäjyys- ja työllisyysohjelmiin liittyvät yksittäiset muutostarpeet sekä tehdä niitä koskevat ehdotukset.

Työryhmän tulisi valmistelutyössään ottaa huomioon
- kansainväliset reunaehdot työaikojen sääntelylle
- elinkeinorakenteessa ja yritysten kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset
- työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset
- työehtosopimustoiminnassa tapahtuneet muutokset sekä
- olemassa oleva tutkimustieto työaikojen vaikutuksista työntekijöihin.

Työaikalain osalta työryhmän tulee selvittää
- soveltamisalan ja erityisesti soveltamisalapoikkeusten ajantasaisuus
- jaksotyötä ja yötyötä koskevien säännösten ajantasaistaminen, viranomaislupa- ja ilmoitusmenettelyiden tarpeellisuuden arviointi, sekä muut lainsäädännön sujuvoittamistarpeet
- asiantuntijatyöhön ja epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvien erityspiirteiden huomioon ottaminen työaikojen sääntelyssä
- sääntelyn pakottavuus ja mahdollisuus työehtosopimuksin poiketa muutoin pakottavista lain säännöksistä
- työaikapankki- ja etätyösääntelyn tarpeellisuus ja mahdollisen sääntelyn sisältö
- työaika-asiakirjoja koskevan sääntelyn ajantasaisuus ja työaikojen valvonta
- muut esille tulevat lainsäädännön päivitystarpeet.

Työryhmällä on mahdollisuus kuulla työoikeuteen ja erityisesti työaikasääntelyyn perehtyneitä asiantuntijoita.

Tiivistelmä

Kolmikantainen työryhmä selvittää työaikasääntelyn kokonaisuutta ja selvityksensä perusteella valmistelee esitykset, joilla päivitetään työaikalain ja vuosilomalain säännökset 2020-luvun tarpeisiin. Toimeksianto perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Lähtökohdat

Työaikalaki on vuodelta 1996 ja vuosilomalaki vuodelta 2005. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Voimassa oleva lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Työaikasääntely koostuu työaikalaista ja vuosilomalaista. Vaikka kumpikin laki muodostaa oman kokonaisuutensa, lainsäädäntöä on tarpeen katsoa myös isompana kokonaisuutena. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelun kohteena ovat työaikalain säännökset.

Toimeksianto perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Lisätietoja