Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (Palkkatuen uudistaminen)

TEM074:00/2019 Säädösvalmistelu

Hallitusohjelmassa on useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena on toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käydään lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM074:00/2019

Asianumerot VN/1258/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Lainvalmistelu

HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (Palkkatuen uudistaminen)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  37/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain palkkatukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja sitä kautta edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tässä tarkoituksessa palkkatukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja vähennetään työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöVille Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ville Heinonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 047
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatuen käytön lisäämisen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Tavoitteena on vähentää palkkatukeen liittyvää byrokratiaa yksinkertaistamalla palkkatukijärjestelmää siten, että järjestelmä olisi ennakoitavampi ja palkkatuen myöntö- ja maksatusprosessi nopeampi ja houkuttelisi työnantajia, erityisesti yrityksiä palkkaamaan työttömiä työnhakijoita palkkatuella nykyistä enemmän.

Tiivistelmä

Hallitusohjelmassa on useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena on toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käydään lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Lähtökohdat

Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Kokonaisuuden osana on tarkoitus uudistaa kolmannen sektorin palkkatuki. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Osana valmistelua selvitetään mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään työttömänä olleille.

Lisätietoja

Lisää aiheesta