Suomen kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Ensimmäiset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset yrityksille suunnatut rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kesällä 2021. Lisää hakuja avataan syksyn aikana. 

Haut koskevat muun muassa energiajärjestelmän murrosta, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointeja.

Osassa hauista hakijana voi olla yritysten lisäksi tutkimusorganisaatioita, sekä innovaatioinfrastruktuurien ja kokeiluympäristöjen osalta myös muita julkisia toimijoita. Rahoitusta myöntävät organisaatiot – työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, ELY-keskukset ja Energiavirasto –  tulevat tiedottamaan hauista tarkempia tietoja. 

Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Yritysrahoitushaut

Energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin liittyvät haut

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus avata yrityksille rahoitushakuja, jotka liittyvät energia-infrastruktuuriin, uusiin energiateknologioihin, vähähiiliseen vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Energiainfrastruktuuri

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät energian siirtoon ja jakeluun, erityisesti kaukolämpöinfrastruktuurin rakentamiseen hukkalämpöjen talteen ottamiseksi. Muita mahdollisia rahoituskohteita ovat investoinnit sähkön kantaverkkoon, uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönotto jakeluverkoissa sekä vähähiilisten kaasujen ja vedyn siirron rahoitus. 
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta vuoden 2021 lopulla
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Uudet energiateknologiat

 • Teema: Rahoitusta voi hakea investointeihin, jotka liittyvät uusiin energiateknologioihin, kuten merituulivoimaan, suuren kokoluokan aurinkovoimaan, biokaasuun, uusiutuviin liikennepolttoaineisiin, geolämpöön ja lämmöntalteenottoon.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta vuoden 2021 lopulla
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 155 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

 • Teema: Rahoitusta voi hakea puhtaan vedyn tuotantoon sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyviin investointeihin ja innovaatioihin.  
 • Aikataulu:
  • Vetyhankkeiden kansallinen haku (vety-IPCEI) 11.6.–4.7.2021
  • Vetyhankkeiden kansallinen haku (vety-IPCEI) 26.10.–20.11.2021
  • Eureka-haku (vedyn kuljetus ja varastointi) 31.7.−5.11.2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 150 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland ja TEM

TEM:n tiedote 11.6.2021: Business Finland avaa vetyhankkeiden haun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Business Finland 26.10.2021: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen Vety-IPCEI:hin

Business Finland: Eureka-haku ”Green Hydrogen – European Infrastructure for Transporting Hydrogen”

Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen

 • Teema: Rahoitusta voi hakea teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin, mm. prosessien sähköistämiseen, hybridiratkaisuihin sekä lämpöpumpputeknologian ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta vuoden 2021 lopulla
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio alkuvuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 60 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: TEM ja mahdollisesti Business Finland

Julkisen liikennesähkön, biokaasun ja uusien käyttövoimien jakelu- ja tankkausinfrastruktuurin tukeminen

 • Teema: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tukemalla julkista liikennesähkön, biokaasun ja uusien käyttövoimien jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria.
 • Aikataulu: tarkentuu myöhemmin
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: arvio vuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Energiavirasto

Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävät investoinnit

 • Teema: Kiertotalouden investointiavustuksella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen, kuten biotalouden sekä muiden keskeisten teollisuuden alojen materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Esimerkkeinä akkumateriaalit, muovit, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit. Rahoitus kohdistetaan pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin, ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin ja niihin kytkeytyvään TKI-toimintaan sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävän uuden teknologian käyttöönottoon.
 • Aikataulu: 
  • Akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeiden haku 23.8.–30.11.2021
  • Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku 15.9.–15.12.2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 110 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet
Business Finland: Akkuhaun rahoitusinfo 29.6.2021

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku aukeaa 15.9.2021
Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien haun infotilaisuus 20.9.2021 

Vähähiilinen rakennettu ympäristö

 • Teema: Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Kyseessä on ympäristöministeriön hallinnonalan toimenpide, jonka rahoitushaku toteutetaan merkittävältä osin Business Finlandin kautta.
 • Aikataulu: Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023.
  • Haku 23.8.2021–31.3.2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: Alustavan suunnitelman mukaisesti yhteensä 32 miljoonaa euroa.
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Ympäristöministeriö: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma 

Business Finland: Vähähiilinen rakennettu ympäristö – Innovaatiorahoitushaku

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI)

Veturiyritysrahoitus

 • Teema: Veturiyritysrahoituksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.
 • Aikataulu: Haku 2.6.2021–30.3.2022. Ensimmäisen kilpailukierroksen ehdotukset tuli toimittaa 1.9.2021 mennessä. 
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 100 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Veturiyrityksistä vipuvartta – haastekilpailu 2021 käynnissä
Business Finland: Veturiyritysten haastekilpailu

Tulevaisuuden avainalat

 • Teema: Tulevaisuuden avainalojen rahoitusta voi hakea veturiyritysten kumppanuushankkeisiin.
 • Aikataulu: 
  • Haku 16.4.–30.9.2021
  • Haku 30.9.2021–31.1.2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 27 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille
Business Finland webinaari 3.9.: Kumppanuusrahoitushaku veturiyritysten ekosysteemien TKI-hankkeisiin

Business Finland 30.9.2021: Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Innovaatioinfrastruktuurit ja kokeiluympäristöt

 • Teema:  Rahoitus projekteille, jotka tähtäävät kestävää kasvua ja digitaalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen.
 • Aikataulu: Ideavaiheen haku 14.10.–15.12.2021. Varsinainen rahoitushaku avataan vuoden 2022 alkupuolella.
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 25 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen – ideavaihe

Kasvuyritysten innovaatiohankkeet

 • Teema: Rahoitus kohdistetaan viennistä kasvua hakevien pk-yrityksien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. 
 • Aikataulu: Haku 23.8.-31.3.2023
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland 10.11.2021: Turvaa kilpailukykysi tulevaisuudessa – rahoitusta tarjolla innovatiivisille vihreille ideoille
Business Finland: Kasvuyritysten vihreä siirtymä: innovaatiorahoitushaku
Infotilaisuus 8.9.2021: Business Finlandin innovaatiorahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöt

 • Teema: Rahoitus projekteille, jotka tähtäävät 6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen.
 • Aikataulu: Ideavaiheen haku 14.10.–15.12.2021. Varsinainen rahoitushaku avataan vuoden 2022 alkupuolella.
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 10 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen – ideavaihe

Mikroelektroniikka

 • Teema: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEI:hin.
 • Aikataulu: Haku 12.7.–23.8.2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 15 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEI:hin

Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun kärjet

Luovien alojen uudistumisen rahoitus

 • Teema: Rahoitus luovien alojen kehittämiseksi, uudistamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ensimmäisen haun kärkiteemat ovat AV-alan ja tapahtuma-alan kehityshankkeet.
 • Aikataulu: Aiehaku 3.8.2021–31.8.2021. Varsinainen haku 15.9.2021–31.10.2021.
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 9 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland: Innovaatiorahoitushaku luovien alojen uudistamiseen ja kansainväliseen kasvuun on julki

Business Finland: Osallistu luovien alojen uudistamiseen ja kansainväliseen kasvuun – Kestävän kasvun ohjelman aiehaku aukeaa

Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu

 • Teema: Rahoitus kohdistuu matkailualan elpymiseksi vaadittavaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on kilpailukyvyn vahvistaminen digitaalisten ratkaisujen, kestävien toimintatapojen ja asiakastuntemuksen avulla muuttuneilla kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Rahoitusta kohdistetaan myös vahvistamaan matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. 
 • Aikataulu: rahoitusta on mahdollista hakea arviolta loppuvuodesta 2021
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 5 miljoonaa euroa 
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia

 • Teema: Rahoitushaun soveltamisalana on terveys- ja hyvinvointialan uudet innovatiiviset ratkaisut, joissa kehitetään digitaalisia ratkaisuja, teknologioita ja toimintatapoja terveydenhuoltoon. 
 • Aikataulu: 1.11.2021–31.1.2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 4 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: Business Finland

Business Finland 1.11.2021: Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia – Innovaatiorahoitushaku

Business Finlandin hakuinfo 17.11.2021: Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia

Kasvun kiihdyttämisohjelma yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

 • Teema: Rahoitushaku erityisesti pienille yrityksille kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen, jotta yritykset pystyisivät paremmin vastaamaan koronan aiheuttamiin yritysten liiketoimintaympäristön muutoksiin sekä nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rahoituksella edistetään erityisesti digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. 
 • Aikataulu: tarkentuu myöhemmin, vuosi 2022
 • Ensimmäiset rahoituspäätökset: tarkentuu myöhemmin, vuosi 2022
 • Teeman ennakoitu kokonaisrahoitus: 10 miljoonaa euroa
 • Rahoituksen myöntäjä: ELY-keskukset

Eri toimenpiteisiin kohdennettavan rahoituksen määrä täsmennetään tarvittaessa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan neuvoston päätöksen ja vuonna 2022 vahvistuvan enimmäisrahoitusosuuden mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla rahoitettavien yrityksille suunnattavien hakujen tarkat kriteerit julkaistaan hankehakujen käynnistyessä. Rahoitus on kilpailullista ja haut ovat valtakunnallisia. 

Rahoitusta myönnetään nykyisen kaltaisilla rahoitusvälineillä. Rahoituskriteereihin liittyy EU:n elpymis- ja palautumisvälineen hyödyntämiseen kuuluvia erityisiä vaatimuksia, kuten ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille. Erityisvaatimusten huomiointitapa tarkennetaan ennen hakujen avautumista.  


Lisätiedot:
johtaja Mikko Vähä-Sipilä
(energia) johtava asiantuntija Juho Korteniemi
(teollisuus) johtava asiantuntija Jyrki Alkio
(TKI ja muut yritystuet) teollisuusneuvos Sampsa Nissinen
(TKI) johtava asiantuntija Timo Haapalehto

 

Valtiovarainministeriö: Suomen kestävän kasvun ohjelma

Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Euroopan unionin rahoittama