Hoppa till innehåll

Ministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att främja tillväxt och sysselsättning. Vårt mål är att företagen ska ha framgång och därmed ge upphov till välfärd i Finland.

Till ministeriets ansvarsområde hör

  • näringspolitiken
  • innovations- och teknologipolitiken och företagens internationalisering
  • marknadens funktion, främjande av konkurrens, konsumentpolitik och teknisk säkerhet
  • sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice
  • arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister
  • regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden
  • energipolitiken och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.
  • den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralen.
  • integration av invandrare
  • civiltjänst

Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, bereder lagstiftning, följer upp och utvecklar de ärendehelheter som hör till dess ansvarsområde samt styr de ämbetsverk som hör till dess förvaltningsområde.

Arbets- och näringsministeriet har två ministrar, näringsministern och arbetsministern.

Regeringsprogrammet