Arbete till sjöss

Sjömännens arbetsvillkor skiljer sig från övriga arbetstagares anställningsvillkor. Om sjömännens arbetsvillkor föreskrivs i lagen om sjöarbetsavtal.

Lagen tillämpas på arbete som arbetstagare enligt avtal utför ombord på finskt fartyg eller temporärt annanstans på uppdrag av arbetsgivaren. Lagen om sjöarbetsavtal är en grundläggande lag som handlar om såväl arbetsgivarens som arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Sjömännens arbetstider i utrikestrafik och i inrikestrafik regleras separat.  Också om sjömännens semestrar och om sjömännens lönegaranti föreskrivs separat.

Lagstiftningen om arbete till sjöss bereds i delegationen för sjömansärenden på trepartsbasis. Sjömansservicebyrån (MEPA) svarar för ordnandet av den service och utbildningsverksamhet som står till buds för sjömän. Kommunikationsministeriet (KM) har lagar och förordningar bl.a. om säkerheten till sjöss samt om miljöskyddet.

Hälsokraven på sjömän är strängare än hälsokraven i andra yrken i genomsnitt. Ärenden som gäller läkarundersökning av sjömän hör till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde.

Mer information om lönegarantin för sjömän lämnas av NTM-centralen.

Aktuellt

Länk till behandlingen av aktuella regeringspropositioner (RP) i riksdagen: 

RP 257/2016, med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 168/2016, förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Lagarna som finns i följande länkar har trätt i kraft den 1.1.2017

RP 211/2016, förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet

RP 197/2016, förslag till lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, se närmare meddelande den 13.10.2016

RP 196/2016, förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

RP 105/2016, förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av lagstiftningen delvis: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi

 

På andra webbplatser