Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

TEM031:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM031:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2014) ja sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Esitys liittyy valmisteilla olevaan aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen, jossa työ- ja elinkeinotoimistojen nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yrityspalvelut kootaan ja uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi sekä nykyisten maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät siirretään maakuntien hoidettavaksi. Julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnvälitykseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista. Aluiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevaan lakiin koottaisiin kasvupalveluun ja aluekehittämiseen (ml. rakennerahastotoiminta) liittyvien tukien myöntämistä koskevat säännökset. Lisäksi työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinotoimistoille nykyisin kuuluvat työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien hoidettavaksi.