Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

TEM031:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM031:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Toimenpiteet Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lainvalmistelu

HE laiksi rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ja laiksi yksityisistä työnvälityspalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Maakunta- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyen uudistetaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, rakennerahastojen hallinnointia, yritystukia ja alueiden kehittämistukia koskeva lainsäädäntö.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

YhteyshenkilöMikko Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2014) ja sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Esitys liittyy valmisteilla olevaan aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen, jossa työ- ja elinkeinotoimistojen nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yrityspalvelut kootaan ja uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi sekä nykyisten maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät siirretään maakuntien hoidettavaksi. Julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnvälitykseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista. Aluiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevaan lakiin koottaisiin kasvupalveluun ja aluekehittämiseen (ml. rakennerahastotoiminta) liittyvien tukien myöntämistä koskevat säännökset. Lisäksi työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinotoimistoille nykyisin kuuluvat työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien hoidettavaksi.